Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú intenzitu potkanov
Written by (author): Ing. Katarína Farkašová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú intenzitu potkanov
Summary:Cieľom kŕmneho pokusu bolo dokázať vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na rastovú schopnosť laboratórnych potkanov po odstave. Pokus sa začal vo veku potkanov 45 dní. Hodnotené aditívum bol včelí repkový obnôžkový peľ. Do pokusu bolo zaradených 90 potkanov, ktoré boli po odstave kategorizované do 4 skupín: kontrolná skupina K kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou bez prídavku fytogénneho aditíva, pokusná skupina A kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou s prídavkom fytogéneho aditíva v koncentrácii 0,2 %, pokusná skupina B kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou s prídavkom fytogénneho aditíva v koncentrácii 0,5 % a pokusná skupina C kŕmená kompletnou kŕmnou zmesou s prídavkom fytogénneho aditíva v koncentrácii 0,75 %. Každá skupina zahŕňala 5 samcov a 5 samíc. Výsledky pokusu preukázali najvyšší nárast hmotnosti (224 g) pri súčasne najnižšej konverzii krmiva (5,4 kg na jednotku prírastku) u samcov v skupine s najvyššou koncentráciou aditív (0,75 %). U samíc však nebol zaznamenaný žiadny prospešný účinok fytogénnych aditív nakoľko živá hmotnosť (246,5 g) u samíc v kontrolnej skupine K bola vyššia v porovnaní so skupinami B a C (233 a 240 g) s prídavkom aditív. Navyše najvyššiu konverziu krmiva (8,40 kg) sme spozorovali u samíc v skupine B (0,5 % aditív), ktoré mali zároveň najnižší prírastok hmotnosti (95,2 g) za experimentálne obdobie. Vo všeobecnosti môžeme fytogénne kŕmne aditíva považovať za doplnky disponujúce prospešnými vlastnosťami ovplyvňujúce rastovú schopnosť a iné produkčné parametre zvierat, ale stále sú potrebné ďalšie výskumy potvrdzujúce túto myšlienku.
Key words:fytogénne aditíva, rastová schopnosť, konverzia krmiva, potkany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited