Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Principles of Nutrition Foals and Horses Annual
Written by (author): Ing. Mikuláška Abelová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Princípy výživy žriebät a ročných koní
Summary:Bakalárska práca bola vypracovaná na tému zaoberajúcou sa výživou koní, so zameraním na výživu žriebät a ročných koní. Cieľom bolo spracovať dostupnú literatúru s poukázaním na dôležitosť a význam dôsledného a precízneho kŕmenia v období vyvíjajúceho sa žriebäťa pred narodením, ale rovnako i po pôrode, pri odstave až do veku jedného roka. Výživa zvierat rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje úžitkovosť, optimálne využitie genetického potenciálu zvierat a ich zdravotný stav. Denný príjem vody a živín z krmív je základným existenčným predpokladom úspešného a efektívneho chovu. Existuje celá škála rôznych koncentrátov, premixov a granulovaných zmesí na trhu, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie koní. Takisto je pri kŕmení dôležité nezabúdať, že zloženie kŕmnej dávky sa môže značne líšiť podľa využitia koní. Chovateľ musí zohľadňovať špecifické nutričné potreby gravidných a laktujúcich kobýl, športových, ťažných koní či žriebät. Zmesi určené pre žriebätá sú zostavené z najkvalitnejších surovín vzhľadom na mladý rastúci organizumus a jeho potreby. .V súčasnej dobe je výživa koní témou, ktorou sa zaoberá mnoho odborníkov, chovateľov a výskumníkov. Výžive žriebät a ročných koní je dôležité venovať špeciálnu pozornosť, pretože výživa patrí medzi najdôležitejšie externé faktory, ktoré ovplyvňujú ich ďalší rast , vývin a potenciál. Správny pomer a množstvo jednotlivých komponentov kŕmnej dávke zabezpečuje správny rast a zdravie.
Key words:Výživa žriebät, krmivá pre žriebätá, výživa ročných koní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited