Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:In vitro Digestibility of Feed for Horses
Written by (author): Ing. Beáta Čurillová
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:In vitro stráviteľnosť krmív pre kone
Summary:Cieľom práce bolo analyzovanie in vitro stráviteľnosti organickej hmoty rôznych objemových a jadrových krmív pre kone. In vitro stráviteľnosť organickej hmoty krmív bola analyzovaná pepsín-celulázovou metódou (PEPCEL), ktorá pozostávala z dvoch inkubačných periód (2x24 hodín). V prvej inkubačnej perióde boli sledované vzorky krmív vystavené pôsobeniu celulázy (Trichoderma viridae, aktivita 10 000 U.g-1), alfa amylázy (aktivita 60 000 U.g-1) a acetátového pufra, v druhej perióde pôsobeniu pepsínu (aktivita 10 000 U.g-1) a HCl. Do experimentu boli zaradené objemové (2 vzorky lúčneho sena) a jadrové krmivá (celý ovos, miaganý ovos, doplnková kŕmna zmes, celý jačmeň a miaganý jačmeň). Experimentálna časť bola realizovaná v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre. Analyzované objemové a jadrové krmivá pochádzali z Jazdeckého strediska Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, kde boli skrmované teplokrvným športovým koňom. Vyšším koeficientom stráviteľnosti organickej hmoty (OH) sa vyznačovali jadrové krmivá v porovnaní so senom, kde sa priemerný koeficient stráviteľnosti pohyboval medzi 43,40 (seno 1) a 45,93 % (seno 2). Z jadrových krmív sme najvyšší koeficient stráviteľnosti OH zaznamenali v miaganom jačmeni (90,82 %) a jačmeni (89,549%).
Key words:krmivá, in vitro stráviteľnosť, PEPCEL, Ankom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited