Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Identification number: 1595
University e-mail: branislav.galik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Chief official - Department of Animal Nutrition (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of nitrate content in selected vegetables
Written by (author): Ing. Kristína Macková
Department: Department of Animal Nutrition (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Opponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo analyzovanie obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny konkrétne koreňovej zeleniny mrkvy obyčajnej (Daucus carota) a kalerábu (Brassica oleracea), ktoré sme získali z obchodného reťazca na Slovensku. Po základnej laboratórnej úprave sme v analyzovaných vzorkách stanovili obsah dusičnanov potenciometricky, iónovo-selektívnou elektródou (ISE). Hodnotu koncentrácie dusičnanov v zelenine sme porovnávali s hodnotami odporúčanými Potravinovým kódexom Slovenskej republiky. Takisto sme porovnali aj priemerné hodnoty dusičnanov s hodnotami, ktoré boli stanovené v priebehu 8 rokov v rámci rovnakého druhu zeleniny mrkvy a kalerábu už v skúmaných prácach na katedre výživy zvierat s rovnakým účelom zistenia obsahu dusičnanov v zelenine. Podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky (PK SR) je najvyššia prípustná hodnota obsahu dusičnanov v mrkve 1500 mg.kg-1 a kalerábe 700 mg.kg-1 čerstvej hmoty. Mrkva z obchodného reťazca mala hodnotu obsahu dusičnanov 76,3 mg.kg-1, čo percentuálne zodpovedalo 5,1 % a znamenalo spodnú hranicu pre limit určený PK SR. Kaleráb z obchodného reťazca mal nameranú hodnotu obsahu dusičnanov 128,71 mg.kg-1, s percentuálnym podielom 18,71 %, čo takisto nepresahoval limit určený pre čerstvú hmotu v hlúbovej zelenine a rovnako sa pohyboval na spodnej hranici. Kľúčové slová : zelenina, dusičnany, mrkva, kaleráb
Key words:zelenina, mrkva, kaleráb, dusičnany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited