Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identification number: 1603
University e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detection of single nucleotide polymorphism (SNP) rs22114085 associated with canine atopic dermatitis using by PCR-RFLP method
Written by (author): Ing. Jozef Dufala
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Hanusová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
Summary:V prvej časti tejto diplomovej práce sme sa zamerali na poskytnutie teoretických informácií zaoberajúcich sa kožnými ochoreniami u psov, kde sme priblížili ich diagnózu, príčinu vzniku a liečbu s dôrazom na atopickú dermatitídu, ktorej výskyt má narastajúcu tendenciu. Atopická dermatitída je z časti geneticky podmienené ochorenie, preto sa náš výskum v praktickej časti zameral na zistenie asociácie medzi SNP rs22114085 a týmto ochorením. Genómová DNA bola izolovaná zo slín psov, u ktorých bol predpokladaný výskyt ochorenia. Pre zistenie polymorfizmu sledovaného SNP sme použili metódu PCR-RFLP, pri ktorej sme použili reštrikčný enzým DdeI, ktorý štiepil získané PCR produkty zo známou sekvenciou. Do výskumu sme zaradili vzorky celkovo od 62 psov, kde najpočetnejšie bolo zastúpene plemeno český fúzač s počtom 45 psov. V analyzovanej populácii psov boli detegované genotypy CC, CT, TT, kde alela C bola prítomná u všetkých psov s atopickou dermatitídou s rôznou frekvenciou výskytu od 0,25-1, na základe čoho môžeme predpokladať asociáciu medzi alelou C a atopickou dermatitídov.
Key words:atopická dermatitída , kožné ochorenia , rs22114085, SNP, PCR-RFLP, pes

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited