Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identification number: 1603
University e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Rheumatoid arthritis
Written by (author): Bc. Anna Šebová
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Opponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reumatická artritída
Summary:Bakalárska práca je zameraná na autoimunitné ochorenie - reumatická artritída. Primárnou úlohou práce je charakterizovať imunitný systém a predstaviť reumatickú artritídu, pretože v našej spoločnosti o nej nie je dostatočné množstvo informácií, a široká verejnosť je presvedčená, že toto ochorenie postihuje len starších jedincov, pričom opak je pravdou. Práca je rozdelená na niekoľko kapitol. Tretia kapitola a jej podkapitoly sú zamerané na teoretickú časť, kde v prvej podkapitole je predovšetkým definovaný imunitný systém s príslušnými lymfocytmi a protilátkami, ktoré sa vyznačujú spoluprácou na vzniku autoimunity a autoimunitných ochorení. V druhej podkapitole sa venujeme konkrétne všeobecnej charakteristike reumatickej artritídy a etiopatogenéze z genetického hľadiska a prejavom pri začiatkoch diagnostiky tohto zápalového ochorenia. V nasledujúcich podkapitolách je ďalej definovaná medikamentózna liečba a vplyv nemedikamentóznej liečby zameraný na štúdiu po pridaní rybacieho oleja a placeba, kde boli skúmané vplyvy na skupine pacientov trpiacimi týmto ochorením. Záverečné strany sú zamerané na ilustračné obrázky najčastejšie postihnutých miest reumatickou artritídou, a dotazník používaný pri určení momentálne najúčinnejšej liečby vo vyšších štádiách tohto ochorenia – biologická liečba, kde sú zadefinované preparáty používané pri tejto liečbe.
Key words:reumatická artritída, imunita, biologická liečba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited