Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identification number: 1605
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

     Graduate     Lesson     
Final thesis
     
Projects     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Comparative study of food positioning by Thurstones scaling and Bradley Terry model
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Opponent 2:
prof. Ing. Stanislav Kračmár, DrSc.
Opponent 3:
doc. MVDr. Pavol Maľa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komparatívna štúdia pozíciovania produktov s využitím Thurstonovho škálovania a Bradley-Terry modelu.
Summary:
Posledná dekáda priniesla veľký zlom v aplikácii senzorických metód, kedy sa zmenil najmä pohľad na skupinu spotrebiteľov. Dnes sú spotrebitelia považovaní za veľmi prínosný druh senzorického panelu. Problém bol, akým spôsobom je potrebné zvoliť jednoduchú metodiku a spracovanie dát od spotrebiteľov, aby sa zachovala informácia so silou deskriptívnej metodológie. Habilitačná práca sa zaoberá komparáciou klasických profilov v porovnaní s psychometrickým modelom Thurstonovho škálovania a využitia Bradley-Terry modelu na spracovanie senzorických dát. Klasické profily predstavujú jednu z najhlavnejších a najpoužívanejších metód súčasnej senzorickej analýzy a ich význam v senzorickej analýze je nespochybniteľný. Nevýhodou týchto konvenčných profilov je, že tréning panela a samotná kalibrácia je časovo a finančne náročná. Vznikali tak rôzne modifikácie profilov založené na zmene hodnotiacej škály ako CATA, FCP, Flash profil resp. post-produkcie výsledkov (GPA analýza). V poslednej dobe zmyslové hodnotenie začalo využívať aj iné postupy, ktoré prebralo z psychológie resp. psychofyziky. Pri porovnaní metód klasického profilovania a Thurstonovho škálovania, môžeme povedať, že metódy generujú štatisticky nepreukazné rozdiely a využitie Thurstonovho škálovania v kombinácii s niektorým z profilov sa javí ako vhodné. Rozdiel v aplikácii Bradley-Terry modelu a jeho modifikácie, (DRRTD) turnajového dizajnu v porovnaní s ostatnými analyzovanými technikami nebol štatisticky preukazný a možno tento prístup považovať za sľubný v ďalšom využití a spracovaní senzorických dát. Obe použité techniky a ich aplikácia sú prínosom pre ďalšie využitie v zmyslovom hodnotení potravín.
Key words:
senzorická analýza, párové porovnania, klasický profil

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited