Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identification number: 1609
University e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
Graduate
     
Lesson
     
     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Effect 2 weeks feeding epicatechin and patulin changes the activities of liver enzymes rabbits
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
Summary:Cieľom experimentálnej časti diplomovej práce bolo zistiť vplyv epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov AST, ALT, ALP v krvi králikov. Do pokusu boli zaradené dospelé samice králikov v počte 25 materskej albinotickej línie (kríženec Novozélandský biely, Buskatský králik, Francúzsky strieborný) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Nitriansky králik, Kaliformský králik, Veľký strieborný). Zvieratá boli rozdelené do piatich skupín: kontrolná skupina (C) a štyri skupiny experimentálne (E1, E2, E3, E4). Experimnetálnym skupinám (E1, E2, E3, E4) bol intramuskulárne aplikovaný patulín 10 g.kg-1. Skupinám E2, E3 a E4 bol intramuskulárne aplikovaný epikatechín E2 10 g.kg-1, E3 100 g.kg-1, E4 1000 g.kg-1. Vzorky krvi boli analyzované použitím automatického klinického analyzátora RX Monza. V hladinách AST v krvnom sére sme v experimentálnych skupinách s intramuskulárnou aplikáciou rôznych dávok epikatechínu v kombinácii s patulínom (E2 0,25 0,14 g.kg-1; E3 0,24 0,05 g.kg-1; E4 0,29 0,07 g.kg-1) zaznamenali mierne nesignifikantné zvýšenie v porovnaní s kontrolu a so skupinou s aplikáciou samotného patulínu. Hladina ALT v experimentálnych skupinách bola pomerne vyrovnaná v porovnaní s kontrolou, mierne zníženie bez signifikantných zmien sme zaznamenali v skupine E4 0,29 0,07 g.kg-1. Rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky preukazné (p > 0,05). Hladina ALP bola v experimentálnej skupine E2 2,45 1,28 g.kg-1 najnižšia. Medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami neboli stanovené preukazné rozdiely (p > 0,05).
Key words:ALP, Epikatechín, Patulín, Králik, ALT, AST

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited