Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Stanovenie sérových lipidov králikov po podaní epikatechínu
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Stanovenie sérových lipidov králikov po podaní epikatechínu
Abstrakt:
Cieľ diplomovej práce a experimentálneho výskumu bol hodnotenie vplyvu zvyšujúcich sa dávok epikatechínu podávaným intramuskulárne na zmeny lipidového profilu krvi králikov. Vo výskume boli použité dospelé králiky v počte 20 kusov. Zvieratá boli ustajnené v chovných klietkach pre laboratórne králiky v počte 1 zviera na 3000 cm2. Pri dennom svetelnom režime 12 hodín svetlo / 12 tma. Teplota v hale sa pohybovala v rozmedzí 20 až 24 oC, vlhkosť 55 plus/ mínus 10 % (zaznamenaná termohydrografom). Voda a krmivo boli k dispozícii ad libitum (podľa chuti). Vek králikov bol vyrovnaný (150 dní). Zvieratá boli rozdelené do štyroch skupín C kontrolná (n=5) a experimentálne skupiny E1 (n=5), E2 (n=5), E3 (n=5) ktorým bolo podávané prostredníctvom intramuskulárnej injekcie trikrát týždenne určené množstva epikatechínu (C 0 mikrog.kg, E1 10 mikrog.kg, E2 100 mikrog.kg, E3 1000 mikrog.kg). Experiment trval 20 dní. Konkrétne sledované parametre sú: Celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Triacylglyceridy. Vzorky krvi budú odobraté z vena auricularis králikov na 20. deň experimentu a analyzované na prístroji RX Monza a GENESYS 10. Pri hodnotení výsledkov medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami sme zaznamenali jeden signifikantný výsledok (p nižšie ako 0,05), zníženie celkového cholesterolu v experimentálnej skupine E1 10 mikrog.kg na 1,43 plus/ mínus0,10 mmol. v porovnaní s kontrolnou skupinou 2,20 plus/ mínus 0,63 mmol. V ostatných sledovaných odberoch a ukazovateľoch sme nezistili medzi skupinami preukazné rozdiely (p vyšie ako 0,05). Výsledky preukázali, že epikatechín pri určitej koncentrácii, podané injekčnou formou (intramuskulárne), vplýva na lipidový profil krvi králikov.
Kľúčové slová:epikatechín, HDL- cholesterol, Celkový cholesterol, Triacylglyceridy, LDL- cholesterol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene