Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:Fytochemikálie a mykotoxíny vo vzťahu k produkčným ukazovateľom králikov
Autor:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fytochemikálie a mykotoxíny vo vzťahu k produkčným ukazovateľom králikov
Abstrakt:Výskyt mykotoxínov je globálne považovaný za hlavný rizikový faktor pre zdravie ľudí a zvierat. Kontaminácia rôznych poľnohospodárskych komodít mykotoxínmi pretrváva napriek namáhavým preventívnym opatreniam. Mykotoxínmi kontaminované krmivo môže spôsobiť vážne poruchy a ochorenia u farmových zvierat. Celý rad detoxikačných prístupov, ako sú fyzikálne a chemické postupy, boli použité proti mykotoxínom. Len málo z nich má praktické využitie. Sľubným prístupom v ochrane zvierat proti škodlivým účinkom mykotoxínmi kontaminovaným krmivom je použitie polyfenolových látok. Prírodné látky sú využívané ako aktívne komponenty pre liečenie rôznych problémov a chorôb. V posledných rokoch je študovaný synergický efekt mykotoxínov a flavonoidov. Cieľ našej práce bol zameraný na hodnotenie vplyvu zvyšujúcich sa dávok flavonoidov (kvercetín, epikatechín) na ukazovatele metabolického profilu a kvality mäsa králikov vystavených pôsobeniu mykotoxínov (T-2 toxín, patulín). Na dosiahnutie cieľa práce boli vykonané analýzy zamerané na vybrané parametre krvi a vzorky svalu Musculus longissimus dorsi. V prvom experimentálnom zásahu boli použité dospelé králiky (n=30), materskej albinotickej línie (kríženec Novozélandský biely, Buskatský králik, Francúzsky strieborný) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Nitriansky králik, Kalifornský králik, Veľký strieborný), ktoré boli rozdelené do skupín: kontrolnej skupiny (K) a experimentálnych skupín (E1-E5). Experimentálne skupiny dostávali kvercetín v injekčnej forme 10 mikrogram.kg-1 E2 a E3 skupiny, 100 mikrogram.kg-1 E4 a E5 skupiny po dobu 90-tich dní. T-2 toxín (Romer Labs divízia Holding GmbH, Tülln, Rakúsko) bol aplikovaný v E1, E3, a E5 skupine v dávke 0,08 mg na kilogram telesnej hmotnosti 72 hodín pred zabitím. Pre biochemické analýzy (minerálny profil, energetický profil, lipidový profil, enzymatický profil) boli získané vzorky krvi. Zo vzoriek krvi bolo separované krvné sérum centrifugáciou po dobu 30 minút pri 3000 otáčok za minútu. Biochemické parametre minerálneho profilu (vápnik, fosfor, horčík) boli stanovené použitím prístroja Microlab 300 (Merck,, Nemecko) a mikroprocesorom riadenom analyzátore EasyLite (sodík, draslík, chloridy) (Medica, Bedford, MA, USA). Poloautomatický klinický biochemický analyzátor Microlab 300 (Merck, Nemecko) bol použitý na stanovenie ukazovateľov energetického profilu (glukóza, celkové bielkoviny), lipidového profilu (celkový cholesterol, triacylglyceroly) a enzymatického profilu alanínaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST). Hodnoty lipidového profilu HDL cholesterolu a LDL cholesterolu boli stanovené pomocou komerčne dostupných kitov v krvnom sére králikov na prístroji GENESYS 10 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) pri vlnovej dĺžke 600 nm. Porážková hmotnosť bola stanovená použitím elektronických váh (KERN PLE 4200-2N) a hmotnosť orgánov jatočne opracovaného tela na elektronických váhach (ACS-A) s presnosťou 0,01 kg (obidva pokusy). Vzorka 100 g mäsa (Musculus longissimus dorsi) bola odobratá hodinu po porážke, zabalená do alumíniovej fólie a uskladnená pri teplote 4°C počas 24 hodín. Analýza bola vykonaná na prístroji INFRATEC 1265 (TECATOR, Švédsko) post mortem 48 hodín. Na meranie hodnoty pH bol použitý digitálny prenosný batériový pH meter MODEL 3071 (Jenway, Veľká Británia). Elektrickú vodivosť sme stanovili pomocou prístroja PMV- 51 v milisiemensoch (mS.cm-1). Farbu mäsa sme stanovili fotometrickým prístrojom MiniScan XE Plus (HunterLab, USA). Minerálna analýza (meď, zinok, železo, mangán, draslík, sodík, horčík, vápnik) bola stanovená atómovým absorbčným spektrofotometrom (iCE 3000 Series Atomic Absorption Spectrometers). Obsah fosforu bol stanovený spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 430 nm prístrojom M 501 Single Beam Scanning UV/Visible Spectrophotometer Camspec zo vzorky chrbtového svalu. V kombinovaných skupinách E3 a E5 sme zaznamenali preukazné zvýšenie AST a ALT (P<0,05) v porovnaní s ostatnými skupinami. Bolo zistené preukazné zníženie (P<0,05) hladín TAG v skupinách s vyššou dávkou samotného kvercetínu a v kombinácii s aplikáciou T-2 toxínu v porovnaní s ostatnými skupinami. Pri hodnotení technicko - spracovateľských ukazovateľov sme zaznamenali preukazne vyššie hodnoty začervenania a* medzi skupinami s vyššou dávkou kvercetínu v kombinácii s T-2 toxínom v porovnaní so skupinou s vyššou dávkou kvercetínu a nepreukazné zvýšenie v kombinovanej skupine s nižšou dávkou kvercetínu a T-2 toxínu v porovnaní so skupinou s nižšou dávkou čistého kvercetínu pri nezmenenom pH. V druhom experimentálnom zásahu boli použité dospelé králiky (n=24), materskej albinotickej línie (kríženec Novozélandský biely, Buskatský králik, Francúzsky strieborný) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Nitriansky králik, Kalifornský králik, Veľký strieborný). Zvieratá boli rozdelené do šiestich skupín: kontrolnej skupiny (K) a experimentálnych skupín E1, E2, E3, E4, E5. Zvieratá v experimentálnych skupinách E1, E3, E5 dostávali patulín (Sigma-Aldrich Chemie, Germany) prostredníctvom intramuskulárnej injekcie (10 mikrogram.kg-1) dvakrát týždenne a zvieratám v skupinách E2, E3 bol aplikovaný epikatechín trikrát týždenne prostredníctvom intramuskulárnej injekcie v dávke 10 mikrogram.kg-1 a E4, E5 v dávke 100 mikrogram.kg-1. Dĺžka experimentu bola 30 dní. V krvnom sére získanom centrifugáciou zrazenej krvi (3000 otáčok za minútu v čase 30 minút) boli stanovené parametre minerálneho profilu, energetického (glukóza, celkový cholesterol, celkové proteíny, lipidového profilu (triacylglyceroly, celkový cholesterol) a enzymatického profilu (alanínaminotransferáza - ALT, aspartátaminotransferáza - AST, alkalická fosfatáza - ALP, gamaglutamyltransferáza - GGT) použitím automatického klinického analyzátora RX Monza (Randox, United Kingdom). Sodík, draslík, chloridy boli analyzované pomocou prístroja EasyLyte Plus (Medica Corporation, USA). Hodnoty HDL a LDL cholesterolu boli stanovené rovnakou metódou ako pri predchádzajúcom zásahu. Obsah vody, bielkovín, tukov a mastných kyselín boli analyzované metódou FT IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) za použitia Nicolet 6700 (Pragolab s.r.o.). Analyzovaný bol obsah celkových bielkovín g.100g-1, obsah intramuskulárneho tuku v g.100g-1, obsah jednotlivých skupín mastných kyselín v intramuskulárnom tuku v jednotkách g.100g-1 FAME. Vzorky Musculus longissimus dorsi (50 g) boli odobraté z každého zvieraťa. Jednu hodinu po porážke boli zabalené do alumíniovej fólie a uložené pri 4 °C počas 24 hodín. Obsah aminokyselín bola detekovaný pomocou kapilárnej plynovej chromatografie (CGC), detektora elektrónového záchytu (ECD), NPD detektorov (Nemecko). Minerálna analýza (meď, zinok, mangán, draslík, sodík, horčík, vápnik) bola stanovená vo vzorke chrbtového svalu (Musculus longisimus dorsi) rovnako ako v predchádzajúcom zásahu. Elektrickú vodivosť sme stanovili pomocou prístroja PMV- 51 v milisiemensoch (mS.cm-1). Meria sa v závislosti od obsahu vody a minerálnych látok vo svalovine. Hodnota pH (do 24 hodín po porážke) bola stanovená za použitia mikrokapilárnej kombinovanej elektródy. Bol použitý prenosný batériový acidometer OP-109. Farba mäsa bola analyzovaná pomocou spektrofotometra CM-2600d (Konica, Minolta, Japonsko) vo vzorke Musculus longissimus dorsi 24 hodín post mortem. Pre posúdenie farby sme stanovili farebný priestor CIE L*, a*,b*. Elementárny farebný pár L* predstavuje svetlosť a jeho stupnica hodnôt je od 0 (čierna) do 100 (biela). Elementárny farebný pár a* predstavuje začervenanie / zeleň a jeho stupnica je +60 (červená) do -60 (zelená) a elementárny farebný pár b* predstavuje žltá / modrá a jeho stupnica je od +60 (žltá) do - 60 (modrá). Vzhľadom k mokrému povrchu vzorky sme hodnotili farbu s leskom (SCI). Zaznamenali sme preukazný pokles hladiny glukózy v skupine s vyššou dávkou epikatechínu a nepreukazný pokles v skupine s vyššou dávkou epikatechínu v kombinácii s patulínom v porovnaní s ostatnými skupinami. V kombinovanej skupine s vyššou dávkou epikatechínu sme zaznamenali preukazné zníženie (P<0,05) LDL v porovnaní s ostatnými skupinami. V skupine s nižšou dávkou epikatechínu sme zaznamenali výrazný pokles cholesterolu. V skupinách s vyššou dávkou samotného epikatechínu a v kombinácii s aplikáciou patulínu sme zistili preukazný pokles hodnoty pH v porovnaní so skupinou s nižšou dávkou epikatechínu. V skupine s vyššou dávkou epikatechínu sme zaznamenali preukazný vzostup elektrickej vodivosti v porovnaní s ostatnými skupinami. Začervenanie a* vzoriek bolo preukazne vyššie (P<0,05) v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolou. Hodnota farby b* (žltnutie) bola preukazne zvýšená v skupine s vyššou dávkou epikatechínu v porovnaní s ostatnými skupinami. Koncentrácia medi bola preukazne znížená v skupine s vyššou dávkou epikatechínu a patulínu v porovnaní so skupinou s aplikáciou patulínu a skupinou s nižšou dávkou epikatechínu a patulínu. Obsah mangánu bol preukazne znížený v skupine s vyššou dávkou epikatechínu a patulínu v porovnaní s kontrolou. Výskum v oblasti interakcie medzi fytochemikáliami a mykotoxínmi v organizme živočíchov a otázky bezpečnostných limitov môžu mať tiež pozitívny dopad na bezpečnosť potravín a ostávajú dôležitým bodom ďalšieho výskumu.
Kľúčové slová:kvercetín, epikatechín, T-2 toxín, patulín

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene