Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 

Contacts          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Social responsibility, its significance and application of its principles in a chosen trading company
Written by (author):
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme
Summary:Diplomová práca je zameraná na tému Spoločenská zodpovednosť, význam a uplatnenie jej princípov vo vybranej obchodnej firme, ktorá je rozdelená na štyri kapitoly. V teoretickej časti sa venujeme vymedzeniu pojmu spoločenskej zodpovednosti, jej stručnej charakteristike, histórii a kritike v tejto oblasti. Ďalej sa venujeme spoločenskému prostrediu organizácie, ktoré sa delí na vnútorné a vonkajšie spoločenské prostredie, štandardom, certifikáciám a modelom zaoberajúcim sa problémom spoločenskej zodpovednosti podnikania. V teóriách a prístupoch sa zameriavame na sociálnu zodpovednosť ako sociálnu povinnosť, sociálny ohlas a sociálnu citlivosť a tiež na teórie obsahujúce spoločenskú zodpovednosť, ktorými sú inštrumentálne, etické, politické a integrujúce teórie. So spoločensky zodpovedným podnikaním je úzko spojený termín triple-botton-line (3Pé), ktorý sa skladá z troch pilierov a ktorý stručne rozoberáme v tejto práci. Teoretickú časť uzatvára kapitola venovaná všetkým zainteresovaným subjektom. V praktickej časti sme si pre analýzu danej témy diplomovej práce vybrali konkrétnu spoločnosť, ktorá je v každej jednej oblasti spoločensky zodpovedného podnikania plne a aktívne činná. Uvedenú spoločnosť sme stručne charakterizovali, oboznámili s jej spoločensky zodpovedným podnikaním, ako sa správa k svojim zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu. Dôkazom sú aj jej projekty, ktorým sa neustále venuje. Prostredníctvom dotazníka sme sa snažili získať objektívne informácie o spoločenskej zodpovednosti danej spoločnosti, ako ju vnímajú nielen koneční spotrebitelia ale aj zamestnanci a odberatelia. V závere sme následne naformulovali návrhy a odporúčania do praxe vychádzajúce z našich vlastných zistení.
Key words:
životné prostredie, etické správanie, spoločensky zodpovedné podnikanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited