Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identification number: 1624
University e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Environment and Biology (FAaFR)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Cytological aspects of the development of male and female gametophyte of taxa of the family Rosaceae Juss.
Written by (author): Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Department: Department of Environment and Biology (FAaFR)
Opponent 1:prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.
Opponent 3:doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss.
Summary:Cieľom predloženej práce bolo detailne zdokumentovať proces vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae a podčeľade Spiraeoideae. Z tribusu Amygdaleae bol skúmaný autochtónny druh Prunus spinosa a jeho spontánne krížence P. × dominii, P. × fruticans, P. × fechtneri, P. × schurii, alochtónny druh P. cerasifera, pestovaný P. domestica, autochtónny druh Cerasus fruticosa a jeho spontánne krížence C. × eminens a C. × mohacsyana. Z tribusu Pyreae boli skúmané autochtónne druhy Cotoneaster matrensis, C. alaunicus a Crataegus lindmanii. Výskum bol realizovaný použitím bežných cytoembryologických metód. Na základe získaných poznatkov môžeme konštatovať, že základné črty počiatočných etáp generatívneho reprodukčného procesu zahŕňajúcich procesy megasporogenézy, megagametogenézy, mikrosporogenézy a mikrogametogenézy sú pre všetky taxóny zhodné. Rozdiely boli zaznamenané medzi zástupcami pochádzajúcimi z rôznych tribusov. Podstatný rozdiel bol pozorovaný vo vývinových procesoch samičieho gametofytu. Pri zástupcoch tribusu Amygdaleae sa samičí gametofyt vyvíja iba pohlavnou cestou a vznikajú redukované samičie gametofyty typu Polygonum. Pre zástupcov tribusu Pyreae sú charakteristické dva spôsoby vývinu samičieho gametofytu, dominantný apomiktický vývin neredukovaných apospórických samičích gametofytov a značne redukovaný pohlavný vývin megagametofytov typu Polygonum. Vyšším počtom polárnych jadier (3-4) v apomiktických samičích gametofytoch sa C. lindmanii líšil od druhov rodu Cotoneaster. Zachovanie reziduálnej sexuality bolo významnejšie pri zástupcoch rodu Cotoneaster v porovnaní s Crataegus lindmanii. Zástupcov tribusu Pyreae môžeme charakterizovať ako fakultatívne apomikty a vzhľadom na pozorované deje v priebehu oplodnenia ich môžeme považovať za pseudogamné druhy. Podstatné rozdiely v priebehu vývinových procesov boli zistené medzi stabilnými druhmi a hybridnými taxónmi. Vývin samčieho a samičieho gametofytu stabilných druhov (Prunus spinosa, P. cerasifera, Cerasus fruticosa) prebiehal bez vážnejších narušení a výsledkom boli vyvinuté samčie gametofyty a funkčnosť peľových zŕn. Vývin gametofytov polyploidných (tetraploidných) taxónov Cotoneaster matrensis, C. alaunicus a Crataegus lindmanii ako aj hybridných taxónov rodu Prunus (P. × dominii, P. × fruticans, P. × fechtneri, P. × schurii, P. domestica) a Cerasus (C. × eminens a C. × mohacsyana) sa vyznačoval disturbanciami vo všetkých jeho fázach, ktoré v rôznej miere viedli k zlyhaniu vo vývine samčieho gametofytu a tvorbe tvarovo a veľkostne heterogénnych peľových zŕn. Vážne narušenia počas vývinu peľových zŕn pri triploidnom taxóne C. × mohacsyana spôsobili takmer úplnú samčiu sterilitu. Všetky ostané taxóny si zachovávajú potenciál pre realizáciu istého stupňa generatívnej reprodukcie.
Key words:samčí gametofyt, samičí gametofyt, Rosaceae

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited