Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identifikační číslo: 1624
Univerzitní e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)

          Závěrečná práce     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss.
Autor:
Pracoviště: Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
Oponent 1:prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.
Oponent 3:
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss.
Abstrakt:
Cieľom predloženej práce bolo detailne zdokumentovať proces vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae a podčeľade Spiraeoideae. Z tribusu Amygdaleae bol skúmaný autochtónny druh Prunus spinosa a jeho spontánne krížence P. × dominii, P. × fruticans, P. × fechtneri, P. × schurii, alochtónny druh P. cerasifera, pestovaný P. domestica, autochtónny druh Cerasus fruticosa a jeho spontánne krížence C. × eminens a C. × mohacsyana. Z tribusu Pyreae boli skúmané autochtónne druhy Cotoneaster matrensis, C. alaunicus a Crataegus lindmanii. Výskum bol realizovaný použitím bežných cytoembryologických metód. Na základe získaných poznatkov môžeme konštatovať, že základné črty počiatočných etáp generatívneho reprodukčného procesu zahŕňajúcich procesy megasporogenézy, megagametogenézy, mikrosporogenézy a mikrogametogenézy sú pre všetky taxóny zhodné. Rozdiely boli zaznamenané medzi zástupcami pochádzajúcimi z rôznych tribusov. Podstatný rozdiel bol pozorovaný vo vývinových procesoch samičieho gametofytu. Pri zástupcoch tribusu Amygdaleae sa samičí gametofyt vyvíja iba pohlavnou cestou a vznikajú redukované samičie gametofyty typu Polygonum. Pre zástupcov tribusu Pyreae sú charakteristické dva spôsoby vývinu samičieho gametofytu, dominantný apomiktický vývin neredukovaných apospórických samičích gametofytov a značne redukovaný pohlavný vývin megagametofytov typu Polygonum. Vyšším počtom polárnych jadier (3-4) v apomiktických samičích gametofytoch sa C. lindmanii líšil od druhov rodu Cotoneaster. Zachovanie reziduálnej sexuality bolo významnejšie pri zástupcoch rodu Cotoneaster v porovnaní s Crataegus lindmanii. Zástupcov tribusu Pyreae môžeme charakterizovať ako fakultatívne apomikty a vzhľadom na pozorované deje v priebehu oplodnenia ich môžeme považovať za pseudogamné druhy. Podstatné rozdiely v priebehu vývinových procesov boli zistené medzi stabilnými druhmi a hybridnými taxónmi. Vývin samčieho a samičieho gametofytu stabilných druhov (Prunus spinosa, P. cerasifera, Cerasus fruticosa) prebiehal bez vážnejších narušení a výsledkom boli vyvinuté samčie gametofyty a funkčnosť peľových zŕn. Vývin gametofytov polyploidných (tetraploidných) taxónov Cotoneaster matrensis, C. alaunicus a Crataegus lindmanii ako aj hybridných taxónov rodu Prunus (P. × dominii, P. × fruticans, P. × fechtneri, P. × schurii, P. domestica) a Cerasus (C. × eminens a C. × mohacsyana) sa vyznačoval disturbanciami vo všetkých jeho fázach, ktoré v rôznej miere viedli k zlyhaniu vo vývine samčieho gametofytu a tvorbe tvarovo a veľkostne heterogénnych peľových zŕn. Vážne narušenia počas vývinu peľových zŕn pri triploidnom taxóne C. × mohacsyana spôsobili takmer úplnú samčiu sterilitu. Všetky ostané taxóny si zachovávajú potenciál pre realizáciu istého stupňa generatívnej reprodukcie.
Klíčová slova:
samčí gametofyt, samičí gametofyt, Rosaceae

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně