Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Identifikačné číslo: 1624
Univerzitný e-mail: luba.durisova [at] uniag.sk
 

     
     Záverečná práca
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss.
Autor: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Pracovisko:
Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
Oponent 1:
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.
Oponent 3:
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca nebola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss.
Abstrakt:Cieľom predloženej práce bolo detailne zdokumentovať proces vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae a podčeľade Spiraeoideae. Z tribusu Amygdaleae bol skúmaný autochtónny druh Prunus spinosa a jeho spontánne krížence P. × dominii, P. × fruticans, P. × fechtneri, P. × schurii, alochtónny druh P. cerasifera, pestovaný P. domestica, autochtónny druh Cerasus fruticosa a jeho spontánne krížence C. × eminens a C. × mohacsyana. Z tribusu Pyreae boli skúmané autochtónne druhy Cotoneaster matrensis, C. alaunicus a Crataegus lindmanii. Výskum bol realizovaný použitím bežných cytoembryologických metód. Na základe získaných poznatkov môžeme konštatovať, že základné črty počiatočných etáp generatívneho reprodukčného procesu zahŕňajúcich procesy megasporogenézy, megagametogenézy, mikrosporogenézy a mikrogametogenézy sú pre všetky taxóny zhodné. Rozdiely boli zaznamenané medzi zástupcami pochádzajúcimi z rôznych tribusov. Podstatný rozdiel bol pozorovaný vo vývinových procesoch samičieho gametofytu. Pri zástupcoch tribusu Amygdaleae sa samičí gametofyt vyvíja iba pohlavnou cestou a vznikajú redukované samičie gametofyty typu Polygonum. Pre zástupcov tribusu Pyreae sú charakteristické dva spôsoby vývinu samičieho gametofytu, dominantný apomiktický vývin neredukovaných apospórických samičích gametofytov a značne redukovaný pohlavný vývin megagametofytov typu Polygonum. Vyšším počtom polárnych jadier (3-4) v apomiktických samičích gametofytoch sa C. lindmanii líšil od druhov rodu Cotoneaster. Zachovanie reziduálnej sexuality bolo významnejšie pri zástupcoch rodu Cotoneaster v porovnaní s Crataegus lindmanii. Zástupcov tribusu Pyreae môžeme charakterizovať ako fakultatívne apomikty a vzhľadom na pozorované deje v priebehu oplodnenia ich môžeme považovať za pseudogamné druhy. Podstatné rozdiely v priebehu vývinových procesov boli zistené medzi stabilnými druhmi a hybridnými taxónmi. Vývin samčieho a samičieho gametofytu stabilných druhov (Prunus spinosa, P. cerasifera, Cerasus fruticosa) prebiehal bez vážnejších narušení a výsledkom boli vyvinuté samčie gametofyty a funkčnosť peľových zŕn. Vývin gametofytov polyploidných (tetraploidných) taxónov Cotoneaster matrensis, C. alaunicus a Crataegus lindmanii ako aj hybridných taxónov rodu Prunus (P. × dominii, P. × fruticans, P. × fechtneri, P. × schurii, P. domestica) a Cerasus (C. × eminens a C. × mohacsyana) sa vyznačoval disturbanciami vo všetkých jeho fázach, ktoré v rôznej miere viedli k zlyhaniu vo vývine samčieho gametofytu a tvorbe tvarovo a veľkostne heterogénnych peľových zŕn. Vážne narušenia počas vývinu peľových zŕn pri triploidnom taxóne C. × mohacsyana spôsobili takmer úplnú samčiu sterilitu. Všetky ostané taxóny si zachovávajú potenciál pre realizáciu istého stupňa generatívnej reprodukcie.
Kľúčové slová:
samčí gametofyt, samičí gametofyt, Rosaceae

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene