Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Identification number: 1628
University e-mail: viera.paganova [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)

     
     
Projects          
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beata Bachárová
Morfologické adaptácie drevín v extrémnych podmienkach prostredia
May 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Bartolen
Vývoj floristiky na Slovensku v kontexte regionálnych podmienok
June 2018
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Beáta Berecová
Dreviny v brehových porastoch vodných tokov
April 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Branislav Bíro
Poškodenie stromov pri stavebnej činnosti v urbanizovanom prostredí
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bóllová
Determinácia vplyvu posypových solí na rast drevín v urbanizovanom prostredí
April 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Bóllová
Možnosti využitia hrušky planej pre výsadby v mestách SR
May 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Zuzana Bóllová
Možnosti využitia hušky planej pre výsadby v mestách SR
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Borzová
Prostriedky stabilizácie a ochrany drevín v urbanizovanom prostredí
May 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Doležal
Projekt revitalizácie líniových vegetačných prvkov v regióne južnej Moravy
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Drobná, PhD.
Genetická podmienenosť adaptácie jarabiny oskorušovej / Sorbus domestica L. / na zmenené podmienky prostredia
June 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Ďuránová
Aktuálne metódy inventarizácie a hodnotenia drevín
May 2016
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Kristína Ďurošová
Výber fenotypov Sorbus domestica L. pre urbanizované prostredie
May 2014
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Felixová
Zhodnotenie genofondu Sorbus domestica L. pre uplatnenie v urbanizovanom prostredí
April 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Filipovič, PhD.
Využitie produkčných metód pre zachovanie vybraných zložiek genofondu lykovca muránskeho / Daphne arbuscula Čelak./
August 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dáša Frankovičová
Záhradno-architektonické riešenie parku a zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Miroslava Gabrišová
Techniky stabilizácie stromov v urbanizovanom prostredí
April 2019Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Miroslava Gabrišová
Techniky stabilizácie stromov v urbanizovanom prostredí
May 2014
Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petra Gubányová
Systém starostlivosti o staré a pamätné stromy v SR
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Linda Harangozóová
Návrh revitalizácie sídelnej zelene v lokalite Brezový háj (Nitra)
April 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Linda Harangozóová
Návrh revitalizácie sídelnej zelene v lokalite Nitra - Brezový háj
May 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Linda Harangozóová
Program starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni na príklade lokality Brezový háj v Nitre
April 2019Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Terézia Hornáčková
Ekologické parky a ich potenciál na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Hornáčková
Projekt revitalizácie zelene v areáli polikliniky a nemocnice v Ružinove
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jakub Horony
Kvalita reprodukčného materiálu a škôlkarskych výpestkov okrasných drevín
April 2015
Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Marek Hus
Hodnotenie vplyvu vybraných abiotických stresorov na rast drevín v urbanizovanom prostredí
September 2020
Displaying the final thesis
26.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Hana Jančovičová
Systém evidencie a starostlivosti chránených stromov v SR
May 2013Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Mário Janiga
Ovocné dreviny v sprievodnej vegetácii ciest
May 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Paula Kaichová
Sortiment alejových stromov v SR a jeho kvalita
April 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lenka Kolenová
Potenciál jarabiny brekyňovej Sorbus torminalis L.( Crantz). v poľnohospodárskej krajine a lesnom hospodárstve
May 2012
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Lenčéšová
Význam a kvantifikácia rozptýlenej zelene v krajine
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
Využitie postupov organogenézy in vitro pre zachovanie genofondu rodu Paeonia
July 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Miroslava Maceková, PhD.
Reprodukcia genotypov Sorbus domestica pre sadovnícke a krajinárske účely
May 2013
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Lea Matulová
Prevádzková bezpečnosť stromov v urbanizovanom prostredí
April 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Miklošíková
Aktuálne prístupy k riešeniu manažmentu zelene v sídlach
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Enikő Mislayová
Aktuálne metódy pre analýzu koreňového systému stromov
May 2016
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Papová
Návrh školskej záhrady pre základnú školu O. Cabana v Komjaticiach
May 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Papová
Projekt hravej vzdelávacej záhrady
May 2014
Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Matej Peterka
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
April 2021
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aniko Karin Poznan
Škody na drevinách pri stavebnej činnosti v sídlach
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lýdia Račková
Hodnotenie vplyvu abiotických stresov na rast drevín v urbanizovanom prostredí
October 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Rosová
Záhradno-architektonické riešenie trasy MHD v centrálnej zóne mesta Lille
May 2012
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Surňák
Projekt revitalizácie zelene vo vybranej lokalite mesta Nitra
May 2011
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Šebšajevičová
Sadovnícko-architektonické hodnotenie drevín sídliska Klokočina v Nitre
May 2010
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Radovan Šenšel, PhD.
Genetická podmienenosť adaptácie hrušky planej / Pyrus pyraster L. Burgsd./ na zmenené podmienky prostredia
June 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Stanislava Šufliarska
Aktuálny výkon rezu stromov v sídlach na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Juraj Švihra
Koreňový systém drevín pod vplyvom nedostatku vody
May 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vozárová
Projekt využitia genofondu jarabiny oskorušovej pre stabilizáciu poľnohospodárskej krajiny v regióne Tekov
April 2011Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Vyhnáliková
Dreviny v brehových porastoch vodných tokov
April 2015
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Vyhnáliková
Rez stromov a potreba štandardizovania jeho výkonu
April 2017Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Zsadány
Dreviny v brehových porastoch vodných tokov
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress