Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identification number: 1635
University e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Recreation and sports activities in the chosen environment
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
Summary:Dôvodom pre zriaďovanie športovo-rekreačných areálov je cieľ vytvoriť unikátne miesto v príjemnom prostredí s možnosťou športových aktivít a oddychu. Nevyhnutný je potenciál určený prírodnými zaujímavosťami a krásami, ale aj záujem o starostlivosť zo strany investora. V dnešnej dobe jestvujúce športovo-rekreačné areály všeobecne zastávajú svoju funkciu, no podmienky určujúce komfort a atraktívnosť pre návštevníka sú rozdielne a v prípade potreby je ich potrebné zrenovovať a revitalizovať, a tým im prinavrátiť hodnotu pre ľudí z bližšieho i širšieho okolia. Zameraním sa na oblasť športu, zistenie blahodarného vplyvu telesnej aktivity na človeka po stránke fyzickej i psychickej, výber kritérií pre tvorbu areálov rekreačného zamerania a aktuálne poznatky o požiadavkách turizmu, o možnostiach trávenia voľného času, to všetko tvorilo predpoklady pre oboznámenie sa s riešenou problematikou. Následným vytipovaním konkrétneho areálu sa preukázala možnosť zlepšenia podmienok pre športové a rekreačné aktivity, základom čoho bolo prehodnotenie minulosti a súčasnosti daného miesta a následný komplexný návrh úprav. Zhodnotil sa rekreačný potenciál nie len konkrétneho riešeného územia, ale aj širšieho okolia. Návrhu predchádzali terénne prieskumy a analýzy územia z hľadiska priestorového členenia, dopravy, prevádzky, určenia pozitívnych a negatívnych prvkov územia. Pre zvýšenie záujmu verejnosti a dosiahnutie celoročnej návštevnosti areálu bolo potrebné vniesť do priestoru nové aktivity. Základom pre správny výber nových prvkov vytipovaného športovo-rekreačného areálu bolo spracovanie analýzy súčasného stavu a zhodnotenie potrieb súčasného človeka pre oddych, šport a rekreáciu. Dotvoreniu vegetačných úprav predchádzala inventarizácia rozvoľneného a zapojeného porastu. Naplánovali sa výruby drevín a následne osadzovacie plány pre adekvátnu úpravu areálu. Nové spevnené plochy a vytvorené parkovacie miesta spolu vytvárajú funkčne prepojený a komfortne využívaný priestor. Nakoniec sa riešili prvky drobnej architektúry, mobiliár a prvky detského ihriska.
Key words:
rekreácia, cestovný ruch, športovo-rekreačný areál, šport, voľný čas

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited