Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikačné číslo: 1635
Univerzitný e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
Abstrakt:
Dôvodom pre zriaďovanie športovo-rekreačných areálov je cieľ vytvoriť unikátne miesto v príjemnom prostredí s možnosťou športových aktivít a oddychu. Nevyhnutný je potenciál určený prírodnými zaujímavosťami a krásami, ale aj záujem o starostlivosť zo strany investora. V dnešnej dobe jestvujúce športovo-rekreačné areály všeobecne zastávajú svoju funkciu, no podmienky určujúce komfort a atraktívnosť pre návštevníka sú rozdielne a v prípade potreby je ich potrebné zrenovovať a revitalizovať, a tým im prinavrátiť hodnotu pre ľudí z bližšieho i širšieho okolia. Zameraním sa na oblasť športu, zistenie blahodarného vplyvu telesnej aktivity na človeka po stránke fyzickej i psychickej, výber kritérií pre tvorbu areálov rekreačného zamerania a aktuálne poznatky o požiadavkách turizmu, o možnostiach trávenia voľného času, to všetko tvorilo predpoklady pre oboznámenie sa s riešenou problematikou. Následným vytipovaním konkrétneho areálu sa preukázala možnosť zlepšenia podmienok pre športové a rekreačné aktivity, základom čoho bolo prehodnotenie minulosti a súčasnosti daného miesta a následný komplexný návrh úprav. Zhodnotil sa rekreačný potenciál nie len konkrétneho riešeného územia, ale aj širšieho okolia. Návrhu predchádzali terénne prieskumy a analýzy územia z hľadiska priestorového členenia, dopravy, prevádzky, určenia pozitívnych a negatívnych prvkov územia. Pre zvýšenie záujmu verejnosti a dosiahnutie celoročnej návštevnosti areálu bolo potrebné vniesť do priestoru nové aktivity. Základom pre správny výber nových prvkov vytipovaného športovo-rekreačného areálu bolo spracovanie analýzy súčasného stavu a zhodnotenie potrieb súčasného človeka pre oddych, šport a rekreáciu. Dotvoreniu vegetačných úprav predchádzala inventarizácia rozvoľneného a zapojeného porastu. Naplánovali sa výruby drevín a následne osadzovacie plány pre adekvátnu úpravu areálu. Nové spevnené plochy a vytvorené parkovacie miesta spolu vytvárajú funkčne prepojený a komfortne využívaný priestor. Nakoniec sa riešili prvky drobnej architektúry, mobiliár a prvky detského ihriska.
Kľúčové slová:
rekreácia, cestovný ruch, športovo-rekreačný areál, šport, voľný čas

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene