Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výuka          
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
Autor:
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Oponent:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
Abstrakt:
Dôvodom pre zriaďovanie športovo-rekreačných areálov je cieľ vytvoriť unikátne miesto v príjemnom prostredí s možnosťou športových aktivít a oddychu. Nevyhnutný je potenciál určený prírodnými zaujímavosťami a krásami, ale aj záujem o starostlivosť zo strany investora. V dnešnej dobe jestvujúce športovo-rekreačné areály všeobecne zastávajú svoju funkciu, no podmienky určujúce komfort a atraktívnosť pre návštevníka sú rozdielne a v prípade potreby je ich potrebné zrenovovať a revitalizovať, a tým im prinavrátiť hodnotu pre ľudí z bližšieho i širšieho okolia. Zameraním sa na oblasť športu, zistenie blahodarného vplyvu telesnej aktivity na človeka po stránke fyzickej i psychickej, výber kritérií pre tvorbu areálov rekreačného zamerania a aktuálne poznatky o požiadavkách turizmu, o možnostiach trávenia voľného času, to všetko tvorilo predpoklady pre oboznámenie sa s riešenou problematikou. Následným vytipovaním konkrétneho areálu sa preukázala možnosť zlepšenia podmienok pre športové a rekreačné aktivity, základom čoho bolo prehodnotenie minulosti a súčasnosti daného miesta a následný komplexný návrh úprav. Zhodnotil sa rekreačný potenciál nie len konkrétneho riešeného územia, ale aj širšieho okolia. Návrhu predchádzali terénne prieskumy a analýzy územia z hľadiska priestorového členenia, dopravy, prevádzky, určenia pozitívnych a negatívnych prvkov územia. Pre zvýšenie záujmu verejnosti a dosiahnutie celoročnej návštevnosti areálu bolo potrebné vniesť do priestoru nové aktivity. Základom pre správny výber nových prvkov vytipovaného športovo-rekreačného areálu bolo spracovanie analýzy súčasného stavu a zhodnotenie potrieb súčasného človeka pre oddych, šport a rekreáciu. Dotvoreniu vegetačných úprav predchádzala inventarizácia rozvoľneného a zapojeného porastu. Naplánovali sa výruby drevín a následne osadzovacie plány pre adekvátnu úpravu areálu. Nové spevnené plochy a vytvorené parkovacie miesta spolu vytvárajú funkčne prepojený a komfortne využívaný priestor. Nakoniec sa riešili prvky drobnej architektúry, mobiliár a prvky detského ihriska.
Klíčová slova:
rekreácia, cestovný ruch, športovo-rekreačný areál, šport, voľný čas

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně