Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identification number: 1635
University e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts          Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Recreation and sport activities in countryside environment
Written by (author):
Department:
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Opponent:
Ing. Lukáš Rábek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Summary:BECHERA, Denis: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Vedúci Diplomovej práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. 2017 Diplomová práca sa zaoberá spracovaním problematiky využívania voľného času ľudí vo vidieckom prostredí, najmä na športové a rekreačné aktivity, ale aj na kultúrno- spoločenské udalosti. Zaoberá sa tiež potenciálom vybraného riešeného územia na tieto činnosti v spojitosti s aktivitami, ktoré ovplyvňovali územie v minulosti. Teoretická časť sa zaoberá podrobnejším rozborom slov a slovných spojení voľný čas, rekreácia a šport. Skúma ich význam a spojitosť s človekom v súčasnosti. Zaoberá sa využitím týchto aktivít v súčasnosti, skúma možnosti a nové trendy v trávení voľného času a na vývoj osobnosti človeka. Zaoberá sa skúmaním dlhodobého potenciálu oblasti a možnosťami využitia pre rekreačné a športové aktivity. Práca skúma potenciál mikroregiónu Drahoviec a využitie nadregionálnej cyklotrasy, ako nástroja na prilákanie návštevníkov do oblasti. Zaoberá sa aj minulosťou obce, porovnáva a analyzuje zmeny verejných priestorov z hľadiska dopravného, funkčného, estetického a kompozičného. Skúma spôsoby obnovy, regenerácie a budovania verejných priestorov na dosiahnutie lepšieho funkčného využitia mikroregiónu. Skúma a analyzuje moderné technológie v oblasti bezpečnosti, prevádzky, vzdelávania a športu a vo vlastnej práci ich aplikuje do riešeného územia s prihliadnutím na lokalitu vidieckeho sídla a koncept návrhu. Vlastná práca sa zaoberá riešením časti východného brehu jazera Važina v obci Drahovce. Konkrétne rieši možnosti priestoru pre vytvorenie moderného parku, ktorý má základ v tradičných riešeniach, ale nesie v sebe prvky moderného priestoru s technologickými prvkami súčasnosti. Skúma a mapuje terén s následným spracovaním a vyhodnotením údajov z analýz na obnovenie niektorých existujúcich častí a vybudovanie nových častí. Zaoberá sa využitím riešeného územia ako zástavkou a konečnou destináciou na nadregionálnej cyklotrase, ktorá by poskytovala priestory na kempovanie, kultúrne vyžitie, športové činnosti. Okrem krátkodobých aktivít sa práca zaoberá aj prispôsobením územia pre zahraničných návštevníkov a pre presunutie aktivít v obci do riešeného územia. Vlastná práca skúma aj prostredie ako činiteľa, ktorý ovplyvňuje športové a rekreačné činnosti.
Key words:
voľný čas, zeleň, technológia, rekreácia, kultúra, šport , spoločnosť, tradícia, komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited