Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identification number: 1635
University e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Revitalization of the Public Space of a Countryside Seat - Slovenská Ľupča Village
Written by (author): Ing. Anna Slobodníková
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Opponent:
Ing. Ladislav Peťko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla - Obec Slovenská Ľupča
Summary:
Abstrakt SLOBODNÍKOVÁ, Anna: Revitalizácia verejného priestranstva vidieckeho sídla – obec Slovenská Ľupča. [Diplomová práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. – Školiteľ: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: FZKI, SPU, 2020. Počet strán 68. Práca poukazuje na dôležitosť využitia verejného priestranstva a zelene na vidieku. Zaoberá sa vývojom vidieckych sídiel so zreteľom na námestia a aktívne využívané zelené plochy. Uvažuje o vhodnosti rozmiestnenia a druhovej skladby vegetácie v konkrétnych zónach obce Slovenská Ľupča. Navrhuje realizáciu drevín a bylín riešenej plochy so zachovaním krajinného a historického rázu danej obce. Analyzuje súčasný a navrhovaný stav zelene. Prináša návrh v podobe revitalizácie zelene s konkrétnym sortimentom použitých drevín a rastlín, s cieľom estetizácie a multifunkčnej využiteľnosti riešeného prostredia.
Key words:
Revitalizácia zelene, Zeleň vidieka, Vidiek, Vidiecke sídlo, Verejné priestrastvo, Námestie, Prírodné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited