Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identification number: 1635
University e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Architektural premises design of selected agroturism - setting in rural areas and their completion
Written by (author): Ing. Beáta Ballová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
Summary:
Abstrakt BALLOVÁ, Beáta: Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie -- obec Hosťová. (Bakalárska práca). Beáta Ballová -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, katedra záhradnej a krajinnej architektúry. -- Vedúci: Ing. arch. Ivan Čitáry, Phd. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalársky -- Nitra: FZKI SPU, 2012, s 44 Bakalárska práca prestavuje zhrnutie potrebných informácií na analýzu Ranča Hosťová. V prvej časti poukazujeme na charakteristiku, význam riešenia problematiky cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu. Upozorňujeme na druhy a formy cestovného ruchu a agroturizmu v dnešnej dobe. Ďalšia časť zahŕňa metodické postupy získavania potrebných údajov, charakteristiku objektu skúmania a následnosť krokov. V podstatnej časti sa zameriavame na Ranč v Hosťovej, kde sa venujeme histórií obce, lokalizačným údajom, podrobnému rozboru prostredia. Poukazujeme i na zaujímavosti v okolí obce Hosťová. Ďalej nasleduje súčasný stav riešeného územia a postupne sa dostaneme až k navrhovanému stavu riešeného územia, dotvoreným vhodnou zeleňou a prvkami drobnej architektúry, čo bolo i cieľom bakalárskej práce. Pri práci sme dospeli k záveru, že ponuka služieb, ale i propagácia ranča je málo rozvinutá, čo má za následok nízku návštevnosť a tým i finančný príjem. V poslednej kapitole sa zacieľujeme na návrh úpravy areálu, zlepšenie estetických a funkčných vlastností riešeného územia.
Key words:
cestovný ruch, vidiecka turistika, agroturistika, obec Hosťová, Ranč Hosťová

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited