Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts          Lesson     
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Determination of general value of grounds in the cadastral area Svätuša
Written by (author): Ing. Eva Homolová
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Svätuša
Summary:
Hlavnou témou diplomovej práce je stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Svätuša, okres Nové Zámky. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V jednotlivých kapitolách je postupne predstavená, definovaná, analyzovaná, spracovaná a vyhodnotená problematika na základe využitej literatúry, znaleckých posudkov a platnej legislatívy. V úvode práce sú uvedené základné informácie a stručná história obce Podhájska, v ktorej sa katastrálne územie nachádza. Nasledujú kapitoly, ktoré obsahujú definície základných pojmov a informácie o softvéroch geografických informačných systémov, vrátane ArcGis, ktorého výstupy boli využité aj v práci. V kapitole 2 sa dostávam k cieľom svojej práce, a to je stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov za využitia metódy polohovej diferenciácie, nakoľko ostatné metódy stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nebolo možné použiť z dôvodu nedostatočných podkladov pre toto územie. Okrem všeobecnej hodnoty je v ďalšej kapitole stanovený aj produkčný potenciál vybraných pozemkov a ekologické vlastnosti pôd na základe rozkódovaných BPEJ.
Key words:
všeobecná hodnota pozemkov, BPEJ, metóda polohovej diferenciácie, produkčný potenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited