Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

     
     
Lesson     Final thesis
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
economic damage due to air pollution in the nitra region - analysis of parameters
Written by (author): Ing. Kristína Slováková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomické škody vplyvom imisií v Nitrianskom kraji - analýza parametrov
Summary:
Najväčšia miera znečistenia životného prostredia sa dosahuje v oblastiach, ktoré sú najhustejšie obývané a tvoria ťažiskové územia rozvoja hospodárskej základne sveta. Znečistenie ohrozuje zdravie ľudí, negatívne vplýva na zvieratá a rastliny, vodných a pôdnych zdrojov. Za znečisťovanie sú zodpovedné tepelné elektrárne, chemické, hutnícke, cementárenské podniky a automobilová doprava. K riešeniu problémov znečistenia ovzdušia by prispela úprava technológie výroby a nahradenie spaľovacieho motora lepším energetickým zdrojom. Cieľom diplomovej práce je analýza vstupných hodnôt potrebných pre stanovenie výšky ekonomickej škody vplyvom imisií v Nitrianskom kraji, ide o zistenie veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia, posúdenie produkovaného znečistenia veľkých zdrojov, zhodnotenie vypúšťaných emisií a dopad na plošný spád. V práci sa stretávame s termínom emisný limit, ktorý stanovuje najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky, ktorá ešte môže byť vypustená z konkrétneho zdroja. Následne sme sa snažili posúdiť produkované znečistenie veľkých zdrojov v Nitrianskom kraji. Zistili sme že, medziročné porovnania produkcie emisií v Nitrianskom kraji ukazujú zrejmý pokles produkcie všetkých znečisťujúcich látok s miernymi nárastmi v niektorých rokoch, ktoré je individuálne pri každej znečisťujúcej látke. V nitrianskom kraji je 27 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia a 511 menších zdrojov. Najväčšími znečisťovateľmi sú Duslo a.s., Tesgal s.r.o, N-Adova s.r.o., Eustream a.s. Významným znečisťovateľom ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami je PPC Čab a.s., výrobca keramických výrobkov, kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Pohranice. Liaharenský podnik Nitra a.s. Párovské Háje je výrazný znečisťovateľ SO2, v prípade znečistenia NOx je to Eustream a.s. Ivánka pri Nitre. Najväčším znečisťovateľom ovzdušia v nitrianskom kraji znečisťujúcou látkou CO je Calmit spol. s r.o. Žirany.
Key words:
emisie, pozaďová koncentrácia, znečistenia ovzdušia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited