Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Graduate
     
          
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Economic loss caused by immision´s influence.
Written by (author): Ing. Monika Cudráková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj kvality ovzdušia v Žilinskom kraji
Summary:Ovzdušie (atmosféra) je plynný obal, ktorý obklopuje celú Zem. Súčasná atmosféra sa skladá predovšetkým z plynných zložiek, akými sú dusík, kyslík, argón, vodná para a oxid uhličitý. Jej ďalšími zložkami sú vodík, neón, hélium a ozón. Atmosféra plní rôzne funkcie, ktoré umožňujú život na tejto planéte. Pojem emisie znamená vypúšťanie (vnášanie) znečisťujúce látky do atmosféry. Ide teda o dej alebo činnosť- znečisťovanie ovzdušia. Naproti tomu pojem imisie možno definovať ako znečistenie ovzdušia, teda prítomnosť znečisťujúcich látok v ovzduší v takej miere a dobe trvania, že sa prejaví vplyv na ŽP. Označuje teda stav, ktorý sa stal dôsledkom pôvodného deja. Existuje skutočnosť, že znečisťujúce látky môžu byť v atmosfére prenášané aj do vzdialenosti tisícok kilometrov. Toto znečistenie pozostáva v každej krajine z látok emitovaných z domácich zdrojov, ale aj z látok emitovaných zo zahraničných zdrojov. Ide teda o diaľkový prenos emisií - transmisii. Diplomová práca sa zaoberá ovzduším, ako aj jeho znečisťovaním. Taktiež je v nej charakterizovaný dopad tohto znečisťovania na živú a neživú zložku prírody. Cieľom práce je prezentovať a nadobudnúť poznatky o rôznych zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Taktiež dôležitým aspektom v práci je posúdiť aktuálnu emisnú a imisnú situáciu na území Žilinského kraja. Ako podkladové hodnoty boli použité koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého, oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého. S využitím poznatkov o emisnej situácií sa dá doplniť legislatíva, ktorá by viac zatlačila na pôvodcov znečistenia. Takto by ich nepriamo prinútila k modernizácií používaných technológií a viedlo by to k zníženiu produkcií emisií a následne aj k zníženiu škôd, ktoré spôsobujú imisie.
Key words:ovzdušie, emisia, imisia, ochrana ovzdušia, Žilinský kraj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited