Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
Graduate
     
     Final thesis
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Economic damage caused by air pollutants
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické škody spôsobené imisiami
Summary:Predmetom tejto práce je štúdium a analýza problému znečisťovania ovzdušia. V práci sú charakterizované emisie, imisie, smog, kyslé dažde a tiež skleníkový efekt. V ďalšej časti sú spracované jednotlivé látky, ktoré nepriaznivo pôsobia na životné prostredie, ako sú zlúčeniny síry, uhlíka, dusíka, ďalej tuhé a rádioaktívne látky, halogény a ich zlúčeniny. V práci sú tiež obsiahnuté škodlivé účinky látok na jednotlivé zložky krajiny, najmä na zdravotný stav obyvateľstva, živočíšstva a rastlinstva. Ďalšiu časť tvoria zdroje produkujúce škodlivé látky, medzi ktorá patrí priemysel, energetika, doprava, likvidácia odpadov a tiež poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a tiež ochrana ovzdušia v Slovenskej republike. V ďalšej kapitole je spracovaná samotná charakteristika, znečisťovanie a monitorovanie znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky. Cieľom diplomovej práce je analýza nepriaznivého pôsobenia imisií všeobecného typu a ich vplyvu na poľnohospodárstvo z ekonomického hľadiska, zhodnotenie stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike a tiež samotný spôsob vyčíslenia ekonomickej škody v poľnohospodárstve.
Key words:emisie, imisie, ovzdušie, životné prostredie, monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited