Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The compensation of a damage caused by immissions of Vojany power station
Written by (author):
Ing. Tomáš Borza
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Náhrada škody spôsobená imisiami vplyvom Elektrární Vojany
Summary:Základným hodnotiacim znakom kvality ovzdušia je obsah znečisťujúcich látok. Tieto látky sa súborne označujú pojmami emisie a imisie. Znečistenie ovzdušia negatívne pôsobí na živé organizmy a narúša ich prirodzené funkcie. Problematiku ochrany ovzdušia upravuje legislatíva Slovenskej republiky. Je upravovaná aj pomocou ekonomických nástrojov. Medzi takéto nástroje môžeme začleniť obchodovanie s emisiami skleníkových plynov, a taktiež aj náhradu škody spôsobenú imisiami. Pre stanovenie majetkovej ujmy je dôležité posúdenie imisnej situácie v imisnej oblasti SE, a.s. Elektrárne Vojany a postupné vyčíslenie náhrady škody. Záujmová oblasť je tvorená Východoslovenskou nížinou so svojimi jednotlivými charakteristikami (klimatické, pedologické, hydrologické, geologické a geomorfologické pomery). Kvalitu ovzdušia v regióne ovplyvňuje chemický a energetický priemysel. Hlavnými znečisťujúcimi látkami sú SO2 a NOx. Na základe týchto hodnôt bola vypočítaná náhrada škody spôsobená imisiami na rastlinnej výrobe v poľnohospodárskom subjekte Agro družstvo Čičarovce, a taktiež bola vyčíslená náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku podľa nariadenia vlády č. 438/2005 Z.z. V rámci trojročného časového horizontu sa nemôže hovoriť o klesajúcej alebo rastúcej tendencii. Výška majetkovej ujmy je predovšetkým ovplyvnená intenzitou poľnohospodárskej výroby.
Key words:
emisie, imisie, ovzdušie, majetková ujma, náhrada škody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited