Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
     
     
     
     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Compensation for damage caused by air pollutants in farming cooperatives Koš and Horná Nitra
Written by (author):
Ing. Juraj Machovič
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Náhrada škôd spôsobená imisiami v hospodáriacich družstvách Koš a Horná Nitra
Summary:V diplomovej práci sú charakterizované znečisťujúce látky v ovzduší. Cieľom je poukázať na ich negatívny vplyv a vyčísliť náhradu škody spôsobenú týmito látkami. V ovzduší sa nachádza veľké množstvo plynov, ktoré zabezpečujú život na Zemi. Patria sem aj látky nazývané emisie a imisie -- tie majú však negatívny dopad pre všetky živé organizmy. Najškodlivejšie z nich sú oxid siričitý -SO2 a oxidy dusíka. Ich pôsobenie na jednotlivé zložky životného prostredia má rôzne prejavy a dôsledky a preto sa stávajú predmetom bližšieho skúmania. V práci sú ďalej popísané negatívne vplyvy škodlivých imisií ako porušenie ozónovej vrstvy, zväčšovanie ozónovej diery, vznik kyslých dažďov a skleníkového efektu. Náhradu za škody spôsobené imisiami a jej vyčíslenie dnes upravuje aj legislatíva ochrany ovzdušia. Výsledky dokazujú že vypúšťanie emisií do ovzdušia majú aj ekonomický dopad a spoločnosti, ktoré to zapríčiňujú sú povinné nahradiť tieto škody.
Key words:
ovzdušie, emisie, náhrada škôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited