Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson
     
     
     Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Assessment emission situation in the catchment district KOMÁRNO
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Posúdenie emisnej situácie v spádovej oblasti okresu Komárno
Summary:
Atmosféra je plynný obal Zeme od povrchu Zeme až po kozmický priestor. Čistý vzduch bez vodných pár a prímesí je zmes plynov, obsahuje dusík 78 %, kyslík 21 %, argón 0,95% a oxid uhličitý 0,05%. Znečisťovanie ovzdušia a zhoršovanie kvality ovzdušia spôsobujú emisie, čo sú plynné látky- oxidy síry, oxidy dusíka, toxické plyny, pevné látky a ťažké kovy.Ich zvýšená koncentrácia spôsobuje otepľovanie zemskej atmosféry-skleníkový efekt. Znečisťovanie ovzdušia a kvalitu ovzdušia zhoršujú emisie, sú to plynné látky -- oxidy dusíka, oxidy síry, pevné látky -- prach a popolček, rádioaktívne a ťažké kovy -- meď, selén, olovo, a iné. Tieto látky ich obsah a zvýšená koncentrácia spôsobujú otepľovanie zemskej atmosféry -- skleníkový efekt, chemické zmeny, narúšanie ozónovej vrstvy -- ozónová diera. Cieľom práce je posúdiť a objasniť, aktuálnu emisnú situáciu z celkového pohľadu znečistenia ovzdušia, na Slovensku a v okrese Komárno. Najväčším zdrojom znečistenia je NOx ,ktoré vznikajú aj pri elektrických výbojoch v atmosfére, pričom prechádzajú do atmosferických vôd. Tvoria sa tiež zo spaľovania a dopravy a v zrážkovej vode padajú na zem. Stále väčšie množstvo dusíkatých hnojív a zrýchlenie rastu v skleníkoch znečisťuje prírodné vody, keďže dusičnany sú v nich dobre rozpustné. Podstatnú časť nášho nasledujúceho výskumu budeme zameriavať zdrojom znečisťovania ovzdušia, ich veľkosti, druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a množstvu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
Key words:emisie, ovzdušie, znečisťujúce látky, znečisťovanie ovzdušia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited