Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Lesson     Final thesis     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economical damage caused by emissions in the district of Nové Zámky
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomické škody vplyvom imisií v okrese Nové Zámky
Summary:
V diplomovej práci sa sústreďujeme na vyhodnotenie kvality ovzdušia v okrese Nové Zámky v období rokov 2005 až 2012 analyzovaním dostupných údajov o počte zdrojov znečisťovania ovzdušia a o množstve emisií. Cieľom diplomovej práce je poskytnúť čitateľovi informácie o problematike ochrany a znečisťovania ovzdušia, o vplyvoch znečisteného ovzdušia na zdravie človeka, na zvieratá, materiály aj na ekosystémy. Práca sa skladá zo štyroch častí. V prvej sa venujeme popisu atmosféry Zeme, vysvetľujeme základné pojmy ovzdušia, popisujeme vplyvy cudzorodých látok a ich riziká, aké sú zdroje znečisťovania ovzdušia, modelovanie znečistenia ovzdušia a popisujeme spôsob výpočtu náhrad škody spôsobenej imisiami. V druhej kapitole sme stanovili cieľ práce, v tretej kapitole popisujeme metodiku riešenia práce a materiály a v štvrtej časti sme sa zamerali na analýzu a vyhodnotenie vývoja produkovaných emisií, počtu zdrojov znečisťovania ovzdušia a určili sme najvýznamnejších znečisťovateľov v okrese Nové Zámky v sledovanom období. Cieľ, ktorý sme si dali sme splnili. Vyhodnotili sme stav kvality ovzdušia, priebeh množstva emisií a počet zdrojov znečisťovania ovzdušia a zistili sme, že najvýznamnejšími znečisťovateľmi v okrese Nové Zámky v sledovanom období sú spoločnosti: Smurfit Kappa Štúrovo, Bytkomfort s.r.o., Nové Zámky, Icopal a.s., Štúrovo, Pigagro s.r.o. Bruty a Svodín, REAL -- H.M., s.r.o., Nové Zámky, Agrocontract Mikuláš, a.s.. V závere diplomovej práce konštatujeme, že situácia v problematike znečisťovania ovzdušia sa zlepšuje.
Key words:
ochrana ovzdušia, ovzdušie, emisie, imisie, veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited