Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     Graduate     Lesson     
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The economic damage caused by air pollutants
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomické škody spôsobené imisiami
Summary:
Predmetom tejto práce je štúdium škodlivého pôsobenia imisií na živé i neživé receptory a ich ekonomický vplyv. Jeden z mnohých globálnych problémov ľudstva je znečisťovanie ovzdušia. Veľké množstvá emitovaných znečistení, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a následne kontaminujú pôdu a vodu a tým sústredene, podľa intenzity vplyvu, pôsobia na ekosystémy s konečným dopadom na človeka. V práci je obsiahnuté životné prostredie, kvalita a ochrana ovzdušia. Nasledujúca časť charakterizuje emisie, imisie, kyslé dažde, smog a skleníkový efekt. Pozornosť je venovaná aj novým polutantom ako je ozón, špecifické znečisťujúce látky a skleníkové plyny, vrátane ich prekurzorov. V ďalšej kapitole sú charakterizované jednotlivé látky hlavné polutanty ako zlúčeniny síry, dusíka a uhlíka sú historicky kvalifikované ako všeobecné znečisťujúce látky a to v kvapalnej ,plynnej, a tuhej forme. Ďalej je analyzovaný vplyv znečisťujúcich látok z ovzdušia na rastlinstvo a živočíšstvo ,pôdu, teda komponenty spadajúce do sféry poľnohospodárstva a opísaný je aj vplyv znečisťujúcich látok na človeka. Významná časť práce je venovaná monitorovaniu kvality ovzdušia pomocou monitorovacích staníc a celkovej imisnej situácie na Slovensku. Záverečná časť popisuje spôsoby ochrany ovzdušia, zamedzením vzniku emisií, ich zachytávaniu a najmenej vhodnom spôsobe zvýšeniu a rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší.
Key words:
imisie, emisie, ozón

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited