Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
     
Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Development of emissions in Slovakia during the years 1990 - 2013
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Ing. Anna Báreková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj imisií na Slovensku v priebehu rokov 1990 - 2013
Summary:Znečisťovanie ovzdušia predstavuje činnosť, pri ktorej príde k vypúšťaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia. Tieto látky priamo alebo po chemických zmenách v atmosfére, prípade v spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie. Atmosféra je znečistené buď pri vypúšťaní rôznych látok do ovzdušia alebo pri dejoch prebiehajúcich priamo v atmosfére. Bakalárska práca analyzuje zdroje znečisťovania ovzdušia na základe spôsobu, druhu a intenzity znečistenia. V tomto procese sa zúčastňujú ako hlavné polutanty, zlúčeniny síry, dusíka, uhlíka a tuhé znečisťujúce látky. V ďalšej časti je analýza vplyvu znečisťujúcich látok z ovzdušia na pôdu, rastlinstvo a živočíšstvo a na život obyvateľov. Významná časť práce je venovaná monitorovaniu kvality ovzdušia, vypúšťaných imisií a zisťovaní prekročených stanovených limitov na území Slovenska v priebehu rokov 1990 - 2013. Záverečná časť popisuje spôsoby ochrany ovzdušia, obmedzovanie znečisťujúcich látok a spôsoby na zlepšenie čistoty ovzdušia. Kapitola záveru zahrňuje získané poznatky a naznačuje ich spôsob využitia.
Key words:
emisia, imisia, Slovensko, ovzdušie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited