Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

     
          
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Operating conditions of built wastewater treatment plant Sládkovičovo
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Sládkovičovo
Summary:
V diplomovej práci sme sa zamerali na hodnotenie vybudovanej čistiarne odpadových vôd v Sládkovičove. Pomocou získaných údajov z Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo spol. s.r.o. V tejto ČOV bolo mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd a vyčistená voda tiekla do recipientu rieky Dudváh. Porovnali sme ukazovatele kvality vôd v rokoch 2011 aţ 2014, štyri mesiace za kaţdý rok a to február, máj, august a november. Porovnali sme účinnosť čistenia na základe povolených parametrov OÚ ŢP v Galante v ukazovateľoch biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka (ChSK), amoniakálny dusík (N-NH4) a nerozpustné látky (NL). Vypočítali sme účinnosť čistenia odpadových vôd v rokoch 2011 aţ 2014. Dospeli sme k výsledku, na základe porovnávanej účinnosti, ţe ukazovateľ amoniakálny dusík a nerozpustné látky nespĺňali minimálne hodnoty účinnosti čistenia. Zistili sme taktieţ, ţe na základe výpočtu ekvivalentu obyvateľstva naše prevádzkové parametre ČOV nie sú vyhovujúce. Z kapacitného dôvodu je od januára 2015 v prevádzke nová ČOV, ktorá je v súlade so súčasnými poţiadavkami na čistiacu účinnosť.
Key words:
čistiareň odpadových vôd, voda, znečistenie vôd, odpadová voda, účinnosť čistenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited