Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     Graduate     
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The operating conditions of water infrastructure management of the municipality Mojmírovce
Written by (author):
Ing. Zuzana Olšáková
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Mojmírovce
Summary:Medzi dve najväčšie hrozby týkajúce sa vody, ktoré majú vplyv na kvalitu ľudského života je jej nedostatok alebo znečistenie. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie prevádzkových podmienok vodohospodárskej infraštruktúry obce Mojmírovce. Teoretická časť práce je zameraná na aktuálny prehľad súčasného stavu riešenej problematiky z dostupnej literatúry a internetových zdrojov. Metodika práce obsahuje charakteristiku riešeného územia, popis technického riešenia vybudovaného verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a popis technológie a zariadení ČOV. V obci je vybudovaný verejný vodovod a kanalizácia, ktorá je zaústená do obecnej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 2670 EO. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je postačujúce. Vo výsledkoch práce boli porovnané skutočné prevádzkové parametre ČOV v rokoch 2010 až 2014 s projektovanými a povolenými hodnotami ako množstvo vypúšťaných odpadových vôd, reálna kapacita ČOV, produkcia odpadov čistenia odpadových vôd zhrabkov, piesku a kalu. V ČOV prebieha bezproblematické odbúravanie organických látok. Účinnosť čistenia odpadových vôd v ukazovateli BSK5 bola prevažne dodržaná. Najhoršia bola v roku 2010 (97 %) a najlepšia v roku 2013 (98,01 %). Účinnosť čistenia v ukazovateli CHSKCr nebola vždy dodržaná. Najhoršia bola v roku 2014 (89,72 %) a najlepšia v roku 2011 (92,67 %). V ukazovateli NL bola účinnosť čistenia prevažne dodržaná. Najhoršia bola v roku 2014 (91,57 %) a najlepšia v roku 2011 ( 96,54 %). Účinnosť odstraňovania znečistenia v ukazovateli N-NH4 bola najhoršia v roku 2010 (80,65 %) a najlepšia v roku 2011 (98,45 %). Limitné koncentrácie ukazovateľov kvality vody na odtoku N-NH4, Ncelk, Pcelk neboli vždy dodržané. Parametre BSK5, CHSKCr, NL a pH spĺňali povolené limitné koncentrácie. Plánovanou intenzifikáciou čistiarne sa vytvoria podmienky pre zlepšenie stavu životného prostredia, rozvoj územia a zlepšenie kvality života obyvateľov.
Key words:kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, vodovod, odpadová voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited