Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
          
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Water reservoir Starina
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vodárenská nádrž Starina
Summary:
V roku 1976 sa začalo s výstavbou vodárenskej nádrže Starina, ktorá predstavovala taký objem prác, že sa navrhla etapová realizácia súboru stavieb a bola rozdelená do šiestich stavieb, ktoré sú podrobne opísané v kapitole 4.2. S napúšťaním vodárenskej nádrže sa začalo dňa 20. augusta 1987 o 13:00 hodine. Dňa 1. júla 1989 bola vodárenská nádrž Starina uvedená do trvalej prevádzky. Táto vodárenská nádrž získala prvenstvo medzi vodnými nádržami v strednej Európe, pretože sa považuje za jednu z najväčších a na Slovensku za jednu z najvýznamnejších nádrží, pretože v súčasnosti zásobuje pitnou vodou veľkú časť východoslovenskej vodárenskej sústavy a to okresy Snina, Humenné, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov a Košice a jej prínos pre zásobovanie pitnou vodou je prakticky nenahraditeľný. Hlavným účelom vodárenskej nádrže je zabezpečenie pitnej vody do Východoslovenskej vodárenskej sústavy, zníženie povodňových prietokov a zabezpečenie minimálnych prietokov rieky Cirochy pod priehradou a to na úrovni Q355= 0,140 m3.s-1. V predkladanej práci je podrobne opísaná vodárenská nádrž Starina od začiatku jej výstavby až po priebeh plnenia nádrže. Zároveň sú v práci zhodnotené aj prírodné podmienky okresu, v ktorom sa spomínaná vodárenská nádrž nachádza a tiež ochranné pásma v okolí nádrže. Cieľom bakalárskej práce je vymedziť základné pojmy z oblasti vodného hospodárstva, poukázať na prírodné pomery a charakterizovať vodárenskú nádrž Starina.
Key words:
vodárenská nádrž, pitná voda, ochranné pásma, priehrada, prietoky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited