Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     Graduate     
     
Final thesis
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water quality in gravel pits in the cadastral area of Šurany
Written by (author): Ing. Tímea Baková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kvalita vody štrkovísk v katastrálnom území Šurany
Summary:
BAKOVÁ, Tímea: Kvalita vody štrkovísk v katastrálnom území Šurany. [Bakalárska práca] / Tímea Baková- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.- Vedúci bakalárskej práce: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.- Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár.- Nitra 2017. 57 s. Cieľom práce je využitie kvality vody štrkovísk na území Šurany pre potreby rekreácie a závlah. Prácu možno rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie pojmov, priblíženie legislatívy a spracovanie údajov o vode, vodných zdrojoch, kvalite a kvantite vody a rekreácii pri vode. Praktická časť práce obsahuje analýzu vzoriek vody na štrkovisku Tona, odoberaných z troch odberných miest a to: z pláže, zo stredu a z okraja. Praktická časť práce je rozdelená do troch samostatných kapitol. V prvej kapitole sú uvedené informácie o území Šurany a o štrkovisku Tona. V druhej kapitole sa spracováva odber vzoriek a vyhodnocuje sa postup práce v laboratóriu. Tretia kapitola je zameraná na analýzu a vyhodnotenie odobratých vzoriek na štrkovisku Tona, ktorých kvalita vody je z hľadiska povrchových vôd vyhovujúca, ale z hľadiska vody na kúpanie je nevyhovujúca, pretože odobraté vzorky obsahovali vysoké množstvo rozpustných látok a vodivosti. Z rekreačného a závlahového hľadiska má štrkovisko vyhovujúce podmienky aj vďaka dobrej lokalite. Záver práce sa zameriava na realizačné opatrenia, a to zlepšenie kvality vody, vybudovanie sociálnych a stravovacích zariadení a úpravu okolia, aby bolo možné vybudovať na štrkovisku Tona rekreačné centrum poskytujúce ľuďom oddych.
Key words:kvalita vody, rekreácia, štrkovisko, závlahy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited