Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Graduate
     
     Final thesis     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Water Management in Cabaj-Čápor municipality
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodné hospodárstvo v obci Cabaj - Čápor
Summary:
DOMAGALOVÁ, Kristína: Vodné hospodárstvo v obci Cabaj Čápor. [Bakalárska práca] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra krajinného inžinierstva, školiteľ: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.; Nitra, 2017. s 61. obrázkov 13 a tabuliek 12. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vodného hospodárstva v obci Cabaj Čápor. Práca je rozdelená do piatich kapitol a niekoľkých podkapitol. Prvú kapitolu tvoria základné informácie a všeobecné poznatky o problematike vodného hospodárstva, ako je voda, kanalizácia, čistiareň odpadových vôd. V druhej kapitole je uvedený cieľ práce. V nasledujúcej kapitole sú zaznamenané informácie o polohe a vonkajších vzťahoch v obci Cabaj Čápor, prírodné zdroje, demografické, sociálne, kultúrne a historické zdroje, taktiež informácie o vodnej nádrži a verejnej kanalizácií. V ďalšej časti sme riešili infraštruktúru obce, verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. ČOV bola uvedená do prevádzky v roku 2012. Kapacita čistiarne odpadových vôd je 2813 EO. Verejná kanalizácia bola uvedená do prevádzky o rok neskôr . V obci sa nachádza tlaková aj gravitačná stoková sieť. Celková dĺžka stokovej siete je 16 707 m. Ďalej v práci bolo riešené množstvo vyčistených odpadových vôd vypúšťaných z ČOV do recipientu. Čistenie odpadových vôd je dôležitou súčasťou udržateľného rozvoja spoločnosti vo vzťahu k ochrane prírody a životného prostredia. Odpadovú vodu je potrebné vyčistiť a vrátiť do kolobehu vody v prírode, v prijateľnej kvalite.
Key words:Cabaj-Čápor, čistiareň odpadových vôd, stoková sieť, povrchové vody, pitná voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited