Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

     
     
Lesson
     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Quality and quantity of water in water supply reservoir Starina
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kvalita a kvantita vody vo vodárenskej nádrži Starina
Summary:V roku 1976 sa začalo s výstavbou vodárenskej nádrže Starina, ktorá predstavovala taký objem prác, že sa navrhla etapová realizácia súboru stavieb a bola rozdelená do šiestich stavieb. S napúšťaním vodárenskej nádrže sa začalo dňa 20. augusta 1987 o 13:00 hodine. Dňa 1. júla 1989 bola vodárenská nádrž Starina uvedená do trvalej prevádzky. Spomínaná vodárenská nádrž je doposiaľ najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe a najvýznamnejším zdrojom zásobujúcim pitnou vodou veľkú časť Východoslovenskej vodárenskej sústavy a to okresy Snina, Humenné, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov a Košice a jej prínos pre zásobovanie pitnou vodou je prakticky nenahraditeľný. Hlavným účelom vodárenskej nádrže Starina je zabezpečenie pitnej vody do Východoslovenskej vodárenskej sústavy, zníženie povodňových prietokov a zabezpečenie minimálnych prietokov rieky Cirochy pod priehradou a to na úrovni Q355= 0,140 m3.s-1 a v období od 1. júla do 31. októbra na úrovni 0,250 m3.s-1. V predkladanej práci je opísaná história vodárenskej nádrže až po podrobný opis jej hlavných objektov. Zároveň sú v práci zhodnotené aj prírodné pomery územia, v ktorom sa vodárenská nádrž nachádza a tiež ochranné pásma v okolí nádrže. Cieľom diplomovej práce je vymedziť základné pojmy z oblasti vodného hospodárstva, poukázať na prírodné pomery, kvalitatívne a kvantitatívne prvky a fyzikálne vlastnosti vody, ktorými sa získavajú informácie o stave a vývoji, ako aj časovej a priestorovej nestabilite zdrojov povrchových vôd.
Key words:vodárenská nádrž, pitná voda, ochranné pásma, kvalita, kvantita, prietoky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited