Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Economic loss in chosen immision area - according to the student´s address
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické škody vo vybranej imisnej oblasti - podľa bydliska študenta
Summary:
Ochrana životného prostredia je stále viac v pozornosti ľudskej spoločnosti. Ovzdušie je jednou zo zložiek životného prostredia, ktoré je neustále znečisťované a na jeho znečisťovaní má veľký podiel svojou činnosťou človek. Nielen antropogénna činnosť, ale aj prírodné procesy spôsobujú, že sa do ovzdušia dostáva veľké množstvo znečisťujúcich látok. Tieto potom nepriaznivo vplývajú na životné prostredie. Cieľom bakalárskej práce je vysvetliť čo je ovzdušie, emisie a imisie, akými znečisťujúcimi látkami je znečisťované a aké sú ich negatívne účinky, akým spôsobom sa vykonáva monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia a ako sa rieši náhrada škôd spôsobených imisiami. V bakalárskej práci sme vyhodnotili priebeh znečisťovania ovzdušia emisiami z veľkých a stredných zdrojov v okrese Nové Zámky za roky 2005 -- 2010. Počet znečisťovateľov stredných zdrojov v roku 2010 oproti roku 2005 vzrástol o 20% a množstvo vypustených znečisťujúcich látok kleslo o 59%. Situácia vo vypúšťaní znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov je podobná, množstvo vypustených znečisťujúcich látok kleslo v roku 2010 oproti roku 2005 o 25,36%. Pri vyhodnocovaní výsledkov sme prišli k záveru, že situácia sa v oblasti znečisťovania ovzdušia zlepšuje. Kľúčové slová: ochrana životného prostredia, ovzdušie, emisie, imisie, znečisťujúce látky
Key words:
Ochrana životného prostredia, ovzdušie, emisie, imisie, znečisťujúce látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited