Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts          
     
Final thesis     
     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Quality Assessment of Surface and Groundwater in a Microwater Sikenica
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Igor Kondé
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v mikropovodí Sikenica
Summary:
Praca je zameraná na jednotlivé krajinné prvky a poukázanie na ich vzájomné vzťahy. V úvode sa zameriava na legislatívu, ktorá je mierená na ochranu vybraných prírodných zdrojov a to pôda a voda. Postupne sa snaží informovať o základných vlastnostiach pôdy a určovanie jej najvýznamnejšieho parametru – úrodnosť. Kedže strata úrodnosti pôdy, znamená ohrozenie zachovania sebestačnosti krajiny uspokojovať základné potreby obyvateľstva, práca sa ďalej orientuje na hlavné degradačné procesy a deje, ktoré tieto javy spôsobujú. Po oboznámení sa s problematikou sa zameriava na riešenia týchto javov, formou protieróznych opatrení. Pozornosť sa venovala aj fytocenológii, nakoľko pri návrhoch niektorých ekostabilizačných prvkov v krajine sa musí brať ohľad na prirodzenú vegetáciu v krajine. Všetky spomínané témy sú veľmi rozsiahle, (vedné disciplíny ako hydrológia pedológia, fytocenológia) práca sa zamerala na stručné oboznámenie sa s problematikou. Po pochopení základných prvkov sa v metodike venuje dokázaniu vplyvu nelesnej drevinovej vegetácia na kvalitatívne parametre podzemnej vody a to odbermi vzoriek podzemnej vody pri rôznych krajinných útvaroch (orná pôda, les, Nelesná drevinová vegetácia) a následných meraniach v laboratórnych podmienkach. Z výsledkov meraný bude zrejmé, aký vplyv má daný prvok na kvalitu podzemnej vody. Dokázaním pozitívneho vplyvu viacročných porastov chce dokázať fakt, že krajinu treba vnímať ako celok a pri formovaní krajiny, ktorá si zachová svoje kvalitatívne parametre je nevyhnutné brať ohľad na tento fakt.
Key words:
povodie, voda, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited