Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

     
     
Lesson
     
     
Projects          Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Economic loss in immision loaded area district Komárno
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti okres Komárno
Summary:Znečisťovanie ovzdušia a kvalitu ovzdušia zhoršujú emisie, sú to plynné látky -- oxidy dusíka, oxidy síry, pevné látky -- prach a popolček, rádioaktívne a ťažké kovy -- meď, selén, olovo, a iné. Tieto látky ich obsah a zvýšená koncentrácia spôsobujú otepľovanie zemskej atmosféry -- skleníkový efekt, chemické zmeny, narúšanie ozónovej vrstvy -- ozónová diera. Cieľom práce je posúdiť a objasniť, aktuálnu emisnú situáciu z celkového pohľadu znečistenia ovzdušia, na Slovensku a v okrese Komárno s dôrazom na ekonomické škody vplyvom imisií. Najväčším zdrojom znečistenia je NOx ,ktoré vznikajú aj pri elektrických výbojoch v atmosfére, pričom prechádzajú do atmosferických vôd. Stále väčšie množstvo dusíkatých hnojív a zrýchlenie rastu v skleníkoch znečisťuje prírodné vody, keďže dusičnany sú v nich dobre rozpustné. Tvoria sa tiež zo spaľovania a dopravy a v zrážkovej vode padajú na zem. Najväčším znečisťovateľom zdroja NOx je prevádzkovateľ COM-therm, ktorý vyprodukovala najviac tejto znečisťujúcej látky zarok 2008 v miere 20,42 t za rok. Životné prostredie je dôležité pre celú súčasnú aj budúcu spoločnosť, je potrebné sa venovať enviromentálnemu monitoringu, ktorý nám zabezpečuje sledovanie všetkých znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v životnom prostredí. Podstatnú časť nášho nasledujúceho výskumu budeme zameriavať zdrojom znečisťovania ovzdušia, ich veľkosti, druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a množstvu vypúšťaných znečisťujúcich látok.
Key words:
znečisťujúce látky, ovzdušie, zdroje znečistenia, emisie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited