Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
 
Lecturer - Department of Languages (FEM)
Chief official - Department of Languages (FEM)

Contacts          Projects     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Intercultural aspects of communication in business
Written by (author):
Ing. Lucia Tóthová
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Opponent:
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou medzi príslušníkmi rozdielnych kultúr a obchodnými rokovaniami v USA, v Číne a na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa práca zameriava na vysvetlenie pojmu kultúra a komunikácia, pričom najdôležitejšie je objasnenie pojmu interkultúrna komunikácia v obchodných rokovaniach. V praktickej časti je pozornosť sústredená na porovnanie špecifík komunikácie a obchodných zvyklostí na Slovensku, v Číne a v USA, na základe rozhovorov s manažérmi vybraných spoločností. Hlavným cieľom bakalárskej práce je objasniť podstatu a porovnať osobitosti komunikácie rôznych kultúr pri obchodných rokovaniach.
Key words:interkultúrna komunikácia, obchodné rokovanie, biznis etiketa, interkultúrne osobitosti, neverbálna komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited