Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
 

     
     Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Quality comparison of selected national brand and private label grocery products in selected chain stores
Written by (author):
Ing. Štefan Božik
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
Summary:Diplomová práca je zameraná na kvalitu privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša pohľad už známych poznatkov, napríklad definíciu značky, jej funkcie, výhody, typy značiek. V prvej časti ďalej nájdeme podrobnejšie preskúmané tradičné a privátne značky. Orientáciu spotrebiteľa pri nákupe týchto značiek v rôznych elementoch marketingového mixu a na záver prvá časť obsahuje aktuálnu situáciu na slovenskom trhu. Druhá časť pozostáva z viacerých podkapitol. Prvá podkapitola vlastnej práce obsahuje charakteristiku spoločnosti Tesco. Analýzu portfólia privátnych značiek prináša podkapitola vlastnej práce číslo 2. Tretia podkapitola obsahuje vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na spotrebiteľské názory na kvalitu privátnych a tradičných značiek, dôvody nákupu privátnych značiek a podobne. Vyhodnotenie dotazníka je podporené štatistickými testami. Posledná štvrtá podkapitola vlastnej práce obsahuje vyhodnotenie senzorického testovania vybraných produktov tradičných a privátnych značiek predávaných v reťazci Tesco. Záver diplomovej práce obsahuje sumárne hodnotenia naplnenia cieľov diplomovej práce a odporúčania.
Key words:
tradičná značka, privátna značka, kvalita, slepý test, Tesco

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited