Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
 
Lecturer - Department of Languages (FEM)
Chief official - Department of Languages (FEM)

     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Useing of merchandising tools in the promotion of food in selected retail
Written by (author): Ing. Monika Bátorová
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
Summary:Táto bakalárska práca rieši problematiku využitia nástrojov mechandisingu pri propagácií potravín vo vybranom maloobchode. Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá teoretická časť sa podrobne zaoberá vymedzením kľúčových pojmov akými sú maloobchodná prevádzka, merchandising a spotrebiteľské správanie. Na realizáciu teoretickej časti sme uvádzali pohľady a názory rôznych autorov v rámci danej problematiky. Zámerom je upriamenie pozornosti na princípy merchandisingu a na jeho nezastupiteľnosť v rámci maloobchodnej jednotky. Druhou častou je praktické spracovanie teoretických poznatkov a dostupných informácií na základe analyzovania vybraného nami pozorovaného subjektu. Subjekt skúmania je maloobchodná prevádzka Nitrazdroj, kde sme realizovali prieskum na základe dvoch metód. Prvou metódou bolo pozorovanie na základe, ktorého boli následne zhotovené fotografie použité na vyhodnotenie merchandisigových techník využívaných v mieste predaja. Druhou využitou metódou bol dotazníkový prieskum prostredníctvom, ktorého sme chceli od spotrebiteľov zistiť spokojnosť s vybranou prevádzkou spoločnosti Nitrazdroj. V dotazníkovom opytovaní bolo zahrnuté dispozičné riešenie predajne, faktory nákupu a výberu produktov, atmosféra prevádzky, POP a POS materiály a privátna značka CBA. Riešením práce je správna in-store komunikácia na mieste predaja a použitie vhodných nástrojov merchandisingu na efektívnu propagáciu potravín.
Key words:
merchandising, spotrebiteľské správanie, POP a POS materiály, maloobchod, privátna značka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited