Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Identification number: 1647
University e-mail: olga.rohacikova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Public Administration (FESRD)
Dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Financing of higher education in the V4 countries
Written by (author):
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Opponent 1:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Financovanie vysokého školstva v štátoch V4
Summary:
Vedeckým cieľom predkladanej dizertačnej práce bolo v teoretickej, metodickej, vedeckovýskumnej i prakticko-aplikačnej rovine uskutočniť analýzu vzájomných väzieb medzi spôsobmi financovania vysokých škôl v štátoch V4 s následnou komparáciou jednotlivých stratégií financovania vysokého školstva v Slovenskej a Českej republike s dôrazom poukázať na zefektívnenie financovania vysokého školstva na Slovensku. Na základe vymedzených teoretických aspektov organizačnej a finančnej stránky vzdelávania v krajinách V4 prostredníctvom analýzy a syntézy poznatkov z domácej a zahraničnej literatúry bola uskutočnená následná analýza a komparácia jednotlivých finančných ukazovateľov charakterizujúcich stav financovania vysokoškolského vzdelávania v sledovaných krajinách. Komparáciou jednotlivých finančných ukazovateľov charakterizujúcich stav financovania vysokoškolského vzdelávania v krajinách V4 sme zhodnotili financovanie vysokoškolského vzdelávania v rámci najvyspelejších krajín sveta. V súlade s čiastkovými empirickými atribútmi publikovanými v preštudovaných štúdiách zaoberajúcich sa problematikou financovania vysokého školstva boli stanovené hypotézy, ktoré boli následne potvrdené použitím rôznych matematicko-štatistických metód a metód logických operácií. Dominantnou metódou použitou vo vedeckej časti bola viacnásobná regresná a korelačná analýza, Spearmanova korelácia, analýza rozptylu ANOVA, Scheffeho test a rôzne post -- hoc testy. Vedeckou interpretáciou boli v závere stanovené finálne metodické návrhy a odporúčania pre oblasť vysokého školstva, ako aj teoretické a praktické prínosy s cieľom dosiahnutia zefektívnenia vysokého školstva.
Key words:
vzdelávanie, vysoké školy, financovanie vysokého školstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited