Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Identification number: 1647
 
Dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 

Contacts
     
Lesson
     
          Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Diffusion of Knowledge from the University Environment and its Spatial Aspects
Written by (author):
Department:
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Difúzia poznatkov z univerzitného prostredia a jej priestorové aspekty
Summary:V predkladanej dizertačnej práci hodnotíme difúziu a disemináciu znalostí z univerzitného prostredia do praxe prostredníctvom rozvoja spolupráce medzi univerzitami a aktérmi aplikačnej sféry na báze inter-personálnych väzieb. Špecifickejšie sme sa zamerali na skúmanie motívov, očakávaných benefitov bariér a miery formality difúzie znalostí na báze spolupráce tvorivých zamestnancov verejných vysokých škôl s praxou. Zároveň s využitím nástrojov ekonometrie a priestorovej ekonometrie hodnotíme dopady pozitívnych externalít akademických vedecko-výskumných aktivít na formovanie regionálneho prostredia so zreteľom na úlohu priestoru v týchto procesoch. Výsledky práce napovedajú, že verejné vysoké školy na Slovensku ovplyvňujú formovanie regionálneho prostredia prostredníctvom vplyvov na formovanie znalostne-intenzívneho podnikania, akumuláciu ľudského kapitálu, či zvyšovanie dynamiky produkcie inovácií v súkromnom sektore. V návrhovej časti práce odporúčame legislatívne zmeny a odporúčania pre interné politiky vysokých škôl, ktoré by mali viesť k podpore akademického podnikania na Slovensku a k zvyšovaniu tempa prenosu znalostí z univerzít do praxe.
Key words:regionálne prostredie, univerzity, difúzia znalostí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited