Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Methods of business performance measurement
Written by (author): Ing. Michal Michalik
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy merania výkonnosti podniku
Summary:Bakalárska práca je venovaná problematike metód merania výkonnosti podniku prostredníctvom tradičných metód a postupu finančnej analýzy ako nástroja finančného riadenia podniku. Práca by nás mala zoznámiť s príležitosťami vedúce k zvyšovaniu finančnej výkonnosti podniku. Cieľom je prakticky zrealizovať tieto metódy na konkrétne vybranom podniku ktorým je LIMO s. r. o. a zhodnotiť dosiahnuté hodnoty ukazovateľov, preto budeme v práci analyzovať ukazovatele ex post. Základným nástrojom finančnej analýzy sú ukazovatele stavové, rozdielové a pomerové. Postupom času sa pomerových ukazovateľov vyvinulo značné množstvo, preto sa rozdelili na niekoľko skupín. V práci zhodnotíme ukazovatele aktivity, rentability, zadlženosti, likvidity a posúdime či je podnik finančne zdravý a výkonný, aké opatrenia by mal do budúcnosti zakomponovať do svojho hospodárenia a taktiež posúdime, ako ovplyvňujú toky peňažných prostriedkov analyzovaný podnik prostredníctvom výpočtu cash flow. Budeme sa opierať hlavne o hodnoty vykázané v účtovnej závierke, ktorá je zároveň základom pre budúce plánovanie kapitálu.
Key words:výkonnosť, analýza, ex-post, podnik, peňažné toky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited