Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cost of capital and optimal capital structure in terms of selected enterprise
Written by (author): Ing. Miluška Dinja
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
Summary:Bakalárska práca rozoberá problematiku kapitálovej štruktúry a nákladov kapitálu. Cieľom práce je vymedziť optimálnu kapitálovú štruktúru v podmienkach spoločnosti AGRO TAMI, a. s. ako aj s ňou súvisiace náklady vlastného a cudzieho kapitálu. AGRO TAMI, a.s. je potravinársky podnik, ktorého hlavnou činnosťou je výroba mlieka a mliečnych produktov. V prvej časti sú uvedené teoretické poznatky a základné pojmy týkajúce sa danej témy. Praktická časť spočíva vo vlastnej práci, pozostávajúcej z výpočtov a slovných a grafických interpretácií, ktorá nás priviedla k splneniu cieľa. Podnik analyzujeme v trojročnom časovom horizonte v rokoch 2013 až 2015 na základe sprístupnených účtovných výkazov. Na záver uvádzame stručné zhrnutie dosiahnutých výsledkov. Cieľ práce je splnený cez výpočet priemerných nákladov kapitálu, na základe ktorých sme určili optimálnu kapitálovú štruktúru skúmaného podniku.
Key words:kapitálová štruktúra, náklady kapitálu, optimálna kapitálová struktúra, zadlženosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited