Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financial-economic analysis of the selected company
Written by (author): Ing. Petra Gajdošová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu
Summary:Bakalárska práca predostiera finančno-ekonomickú analýzu Poľnohospodárskeho družstva vo Vrábľoch. Základom pre vypracovanie finančno-ekonomickej analýzy boli výkazy poskytnuté družstvom za obdobie rokov 2012-2014. Práca pozostáva z piatich kapitol, ktoré sa následne členia na ďalšie podkapitoly. Prvú kapitolu tvorí teoretický prehľad k riešenej problematike z pohľadu domácich ako i zahraničných autorov odbornej literatúry. Hlavný cieľ ako i čiastkové ciele potrebné na jeho dosiahnutie sme definovali v druhej kapitole. V tretej kapitole je okrem metodického postupu vypracovania bakalárskej práce charakterizovaný vybraný podnik, Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch. V časti vlastná práca, ktorá je obsiahnutá v štvrtej kapitole, sme na základe naštudovaných poznatkov a vypracovania finančno- ekonomickej analýzy zhodnotili stav a vývoj PD vo Vrábľoch. Ako nástroje na vypracovanie finančno-ekonomickej analýzy sme zvolili horizontálnu a vertikálnu analýzu, zlaté bilančné pravidlo a v rámci analýzy ex post a ex ante sme využili vybrané ukazovatele. Silné a slabé stránky rovnako ako i hrozby a príležitosti PD vo Vrábľoch sme zostavili pomocou SWOT analýzy. V závere tvoriacom piatu kapitolu sme zhodnotili celkovú situáciu podniku a navrhli prípadné návrhy na zlepšenia.
Key words:majetková a kapitálová štruktúra, finančno-ekonomická analýza, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited