Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Company’s equipment of property and capital
Written by (author): Bc. Katarína Padychová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo popísanie a analýza majetkovej a kapitálovej vybavenosti v podniku Triumf Professional tools, s.r.o.. Analýza štruktúry majetku a kapitálu a ostatné metódy hodnotenia sme realizovali za obdobie 2013-2015. V prvej polovici vlastnej práce sme uviedli pomer medzi dlhodobým a krátkodobým majetkom a pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi jeho krytia na základe tabuliek o vývoji majetku a kapitálu, zlatého bilančného pravidla a zlatého pravidla financovania. V druhej polovici vlastnej práce sme počítali náklady na kapitál, ktoré sme rozdelili ako náklady na vlastný a cudzí kapitál a nakoniec sme vyhodnotili priemerné náklady na kapitál. Zistili sme, že podnik mal krátkodobý majetok vo väčšej hodnote ako dlhodobý majetok. Väčšinu majetku kryl z cudzieho kapitálu ako z vlastného, čo je efektívne, pretože cudzí kapitál je menej rizikový ako vlastný. Na základe zlatého pravidla financovania bol objekt skúmania prekapitalizovaný, čo značilo pozitívny efekt pre finančné zdravie podniku. Pomocou zlatého bilančného pravidla sme skonštatovali, že podnik vykazoval čistý pracovný kapitál, čo malo taktiež kladný dopad. Náklady na kapitál a WACC boli v roku 2013 najvyššie, v roku 2014 mierne klesli a v roku 2015 vykazovali najnižšie hodnoty. Podnik dosahoval optimálnu kapitálovú štruktúru v roku 2015, pretože priemerné náklady na kapitál boli v spomínanom období najnižšie. Všetky uvedené prostriedky analýzy kapitálovej a majetkovej štruktúry vedú k poznaniu, v akej finančnej situácii sa podnik nachádza. Sú dôležité z hľadiska optimalizácie štruktúry kapitálu a taktiež sú potrebné k stanoveniu ďalších návrhov a zásahov, ktoré vedú k zvyšovaniu prosperity daného podniku.
Key words:zlaté pravidlo financovania, priemerné vážené náklady na kapitál (WACC), zlaté bilančné pravidlo, náklady na kapitál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited