Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the development of the economic result in the selected company
Written by (author): Bc. Lucia Matyašovičová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Váryová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberala analýzou výsledku hospodárenia v podniku a zhodnotením činiteľov, ktoré sa podieľajú na jeho tvorbe. Začiatok práce je venovaný teoretickému spresneniu danej problematiky prostredníctvom názorov jednotlivých autorov. Táto časť práce charakterizuje základné pojmy, ich členenie, výsledky a vplyv na vyčíslenie výsledku hospodárenia. V ďalšej časti sme analyzovali faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia v podniku, hlavne náklady, výnosy a vzťahy medzi nimi za jednotlivé roky 2013 - 2015. Charakterizovali sme rôzne metódy analýzy výsledku hospodárenia a finančné ukazovatele spojené s výsledkom hospodárenia. Údaje na spracovanie bakalárskej práce sme čerpali z účtovnej závierky. V závere sme zhodnotili zistené skutočností a vyjadrili naše návrhy a odporúčania.
Key words:náklady, výkaz ziskov a strát, analýza, rentabilita, nákladovosť, výnosy, výsledok hospodárenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited